Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 2.2. punkto nuostatomis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2544 ,,Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2546 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei atsižvelgdamas į ypatingas aplinkybes (infekcijos plitimą) Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus įsakymu:

Rekomenduojama Kaišiadorių r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams:

  • nuo lapkričio 9 d. karantino laikotarpiu, ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu (mišriu būdu) mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (mokyklos savo nustatyta tvarka organizuoja mokinių mokymosi trukmę kontaktiniu būdu, tačiau konktaktiniu būdu organizuojamos veiklos negali trukti trumpiau nei viena savaitė);
  • įsakymo 1.1. punkto nuostatos nėra taikomos Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklai;
  • priešmokyklinį ir pradinį ugdymą įgyvendinančioms mokyklos ugdymą organizuoti įprastu būdu išskyrus atvejus, kai visa klasė išreiškia vieningą nuomonę ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu.

Nurodoma Kaišiadorių rajono formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų vadovams ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus, o nuo 2020 m. lapkričio 9 d. kontaktiniu būdu organizuoti tik individualius užsiėmimus, kai užsiėmime dalyvauja tik pedagogas/treneris ir mokinys. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. kontaktiniu būdu galima organizuoti ugdymą, kai grupę sudaro ne daugiau 5 mokinių (5 mokiniai ir pedagogas/treneris) iš tą pačią bendrojo ugdymo mokyklą lankančių mokinių, patalpose užtikrinant 10 mplotą vienam besimokančiajam.

Įpareigojama bendrojo ugdymo mokyklų vadovus:

  • vykdant nuotolinį mokymą ir nuotolinį mokymą derinant su kasdieniu (mišriu), užtikrinti, jog sinchroninis mokymas sudarytų ne mažiau 50 proc. konkretaus mokytojo savaitės veiklų;
  • iki 2020 m. lapkričio 18 d. tinkamai informuoti mokinius ir jų tėvus (globėjus) apie ugdymo proceso organizavimą, nuo 2020 m. lapkričio 23 d., pateikiant konkretų pamokų tvarkaraštį, jame nurodant kurią savaitę konkrečiai klasei veiklos vykdomos kontaktiniu būdu, jei ugdymas tą savaitę vykdomas nuotoliniu būdu, tvarkaraštyje turi būti nurodytas pamokos mokymo būdas (sinchroninis arba asinchroninis);
  • gavus tėvų argumentuotus raštiškus prašymus (elektroninėmis priemonėmis), jog vaikui būtų sudaryta galimybė mokytis iš namų, įpareigoti mokytojus, jog mokiniui būtų nusiųstos tos savaitės užduotys ir priminimas tėvams (globėjams), jog tėvai (globėjai) priėmę sprendimą vaikų neleisti į mokyklą, dėl argumentuotų priežasčių, prisiima visišką atsakomybę už vaiko ugdymą.

Įpareigojama Kaišiadorių rajono formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų vadovus ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjus:

  • kontaktinius užsiėmimus organizuojant grupėms, tos pačios grupės veiklą organizuoti ne trumpiau kaip vieną savaitę, kuriai veiklas veda tas pats pedagogas/treneris;
  • organizuojant kontaktinius užsiėmimus grupėms, privaloma laikytis grupių izoliacijos principo (užtikrinti, jog vaikai nuolatos lankytų tą pačią grupę);
  • tarp skirtingų grupių užsiėmimų privalomai daryti ilgesnes pertraukas, jog skirtingų grupių mokiniai neturėtų galimybės susitikti tarpusavyje (pertraukos negali būti trumpesnės nei 20 minučių).

Įpareigojama Kaišiadorių rajono švietimo įstaigų vadovus ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais akredituotus neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjus veiklą vykdyti užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto