Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2.2.9.9 papunkčiu (2021 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 29 redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimu Nr. V-3080 ,,Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“.

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms nurodoma organizuoti vaikų ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai:

  • tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose;
  • vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu.“

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, vadovai įpareigoti savo įstaigose priimti sprendimus dėl ugdymo organizavimo konkrečių vietų ir grupių sudarymo, juos viešai paskelbti įstaigų tinklapiuose.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto