Gyventojai, nesudariusieji sutarčių su atliekų tvarkytoju SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, gaus pranešimus ir jiems bus skiriamos baudos

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 13 dalyje konstatuojama: Asmuo (fizinis asmuo ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens filialas, atstovybė ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas valstybėse narėse įsteigto juridinio asmens filialas ar atstovybė) yra komunalinių atliekų turėtojas, nepaisant jo teisinės formos ar vykdomos veiklos pobūdžio, ir turi rūšiuoti komunalines atliekas, kurias rūšiuoti nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

Minėto įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. V17-32 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles. Minėtų taisyklių 39 ir 40 punktuose nurodoma, jog savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei juridinių asmenų padaliniai privalo naudotis tik tų komunalinių atliekų tvarkytojų paslaugomis, su kuriais sutartis pasirašo Savivaldybės administracija. Apie šiuos komunalinių atliekų tvarkytojus atliekų turėtojams Savivaldybės administracija teikia informaciją skelbimais viešose vietose ir žiniasklaidos priemonėse. Visi komunalinių atliekų turėtojai privalo sudaryti sutartis su Savivaldybės administracijos įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka parinktu atliekų tvarkytoju ir atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje tarp atliekų tvarkytojo ir atliekų turėtojo nustatyta tvarka.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje komunalines atliekas tvarko SĮ „Kaišiadorių paslaugos“. Todėl asmenys, nesudarę su atliekų tvarkytoju SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties, yra laikomi pažeidę Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles ir pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1611 straipsnį gali būti baudžiami bauda iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų, kurią skiria Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti pareigūnai, vadovaudamiesi minėto kodekso 222 str. 2 d. 3 punktu.

Sutarčių nesudarę gyventojai gaus pranešimus, jog Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje atliekamas administracinio teisės pažeidimo tyrimas siekiant išsiaiškinti, ar  gyventojas, nesudaręs su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ komunalinių atliekų tvarkymo sutarties, nesinaudoja viešaisiais komunalinių atliekų surinkimo konteineriais ir nemoka už teikiamas paslaugas.

Gavę tokį pranešimą gyventojai turi nurodytu  laiku  atvykti  į savo  gyvenamosios vietos seniūniją ar Savivaldybės administraciją ir su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pasirašytą su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo arba raštišką paaiškinimą dėl atsisakymo sudaryti sutartį.

Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 263 straipsnyje reglamentuota: administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti, kai negalima jo surašyti pažeidimo padarymo vietoje, o protokolas yra būtinas, policijos ar Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali pristatyti į policiją arba į savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje patalpas. Jeigu teisės pažeidimo protokolo negalima surašyti pažeidimo padarymo vietoje ir pagal įgalioto šią bylą nagrinėti arba surašyti šioje byloje protokolą organo (pareigūno) šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti, pagal tokio organo (pareigūno) pranešimą administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti policijos ar Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali pristatyti į minėto organo (pareigūno) buveinę. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, organas (pareigūnas) gali kreiptis į teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paieškos paskelbimo.

Savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera paaiškino, kad jeigu gavę pranešimus asmenys neatvyks, vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 263 straipsniu dėl to bus kreiptasi į policiją. Policija Administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti minėtus asmenis pristatys į seniūnijos kaimo vietovėje ar Savivaldybės administracijos patalpas.