Informacija dėl pradinio ugdymo organizavimo Kaišiadorių rajone

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunkčiu (2020 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1470 redakcija), nuo 2021 m. sausio 4 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose pradinį ugdymą, ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu  būdu.

Kadangi yra tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą, darbo funkcijas (darbus) privalančių atlikti darbo vietoje ir negalinčių užtikrinti vaikų priežiūros namuose, organizuojamas vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinis ugdymas, priežiūra ir maitinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje 14-ai pradinukų, Kruonio gimnazijoje 2-iem pradinukams ir Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje 2-iem pradinukams.  Ugdymo procesas švietimo įstaigose organizuojamas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinį ugdymą, sprendimai dėl ugdymo organizavimo, konkrečių vietų ir grupių sudarymo viešai skelbiami įstaigų interneto svetainėse.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.