Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę studentai gali gauti vienkartinę išmoką

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 30 punktu,  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, patvirtinto Vienkartinės pašalpos studentui skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

Pagal naujai priimtą tvarkos aprašą studentas turi teisę į paramą, jei jis ar jo šeima kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu yra socialinės pašalpos gavėjai kaip numatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

Studentui parama skiriama, jeigu jis yra aukštosios universitetinės mokyklos studentas, kurio paskutinės sesijos egzaminų (įskaitų) įvertinimo vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai (skiriama 6 bazinės socialinės išmokos) arba aukštosios koleginės mokyklos studentas, kurio paskutinės sesijos egzaminų (įskaitų) įvertinimo vidurkis ne mažesnis kaip 9 balai (skiriama 3 BSI dydžio parama). Parama gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus.

Dėl Paramos gavimo studentas gali kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pateikdamas laisvos formos prašymą, kuriame nurodytas studento Lietuvoje veikiančio banko sąskaitos numeris, ir pridedami šie dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • pažyma apie paskutinės egzaminų sesijos arba semestro įvertinimą, patvirtintą mokslo įstaigos antspaudais ir parašais.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl paramos skyrimo studentui priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo dienos.

Seniūnijos specialistas per 5 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį dėl jam skirtos ar neskirtos paramos.

Parama mokama iš Socialinės apsaugos programai vykdyti skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų.

Visą Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimą galite rasti paspaudę šią nuorodą.