Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterines apskaitas siūloma tvarkyti centralizuotai

Naujienų tinklalapis Kaišiadoriečiams.lt iš kai kurių mūsų rajono priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų sulaukėme nuogąstavimų, kad rajono valdžia užsimojo naikinti kai kuriuos etatus ir pradėti viską valdyti centralizuotai, pvz. buhalteriją, ūkį, viešuosius pirkimus ir pan. Norėdami supažindinti savo skaitytojus ir tuos asmenis, kuriuos šie valdžios planai gali paliesti tiesiogiai, nusprendėme pasidomėti šia tema. Kaišiadorių rajono savivaldybės Merui Vyteniui Tomkui gruodžio 9 dieną išsiuntėme elektroninį laišką su keliais klausimais klausimais šia tema:

  • Ar tai, jog planuojama naikini kai kurių pareigybių etatus ir vietoje to ugdymo įstaigų procesus/darbus centralizuoti, pradėti valdyti centralizuotai yra teisybė?
  • Jeigu tai tiesa, tuomet kas yra šios pertvarkos iniciatorius?
  • Kurias įstaigas palies ši pertvarka?
  • Kurių pareigybių etatai planuojami naikinti?
  • Kiek darbuotojų neteks savo darbo vietų?
  • Kaip ir kas perims visą šį valdymą atleidus darbuotojus, t.y., buhalterja, viešieji pirkimai, ūkio reikalai ir pan.?
  • Kiek darbuotojų atliks šiuos darbus po pertvarkos?
  • Nuo kada visa tai įsigalios?
  • Kiek tai kainuos rajono biudžetui?

Malonu, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės Meras atranda laiko ir atsako į mums bei rajono gyventojams rūpimus klausimus. Šį kartą pateikti atsakymus į šiuos klausimus buvo pavesta Mero patarėjui Česlovui Nevierai, kurio laišką savo elektroninio pašto dėžutėje radome jau rugsėjo 13 dienos rytą. Belieka pasidžiaugti tokiu greitu atsakymo gavimu ir juo pasidalinti su savo skaitytojais bei tais, kam tai yra aktualu.

„Savivaldybės administracija parengė Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ projektą, kuris teikiamas priimti gruodžio 19 d. Tarybos posėdyje. Šiame sprendimo projekte siūloma visų biudžetinių įstaigų (išskyrus Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją) buhalterinę apskaitą tvarkyti centralizuotai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir pavesti Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centrui teikti centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugą.

Valstybės kontrolė dar 2017 m. vasario 13 d. ataskaitoje „Žmogiškųjų išteklių valdymas viešojo administravimo institucijose“ (Nr. VA-P-10-1-1) yra nurodžiusi, kad šiuo metu valstybė per brangiai moka už paprastų aptarnavimo funkcijų atlikimą ir  bendrųjų funkcijų optimizavimas yra vienas iš rezervų gerinant specialiųjų funkcijų (pagrindinės veiklos) kokybę.

Tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į dabartinės Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, numatytą 3.1.2 darbą „Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas“, kuriuo siekiama didinti viešojo sektoriaus efektyvumą.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. gruodžio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymą, kuris įsigaliojo 2018 m. birželio 1 d. Minėto įstatymo 91 straipsnyje  reglamentuota, kad dalis biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos) gali būti atliekamos centralizuotai. Savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimą dėl biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir konkrečių biudžetinių įstaigų, kurių bendrosios funkcijos bus atliekamos centralizuotai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ įsteigė Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą, kuriam pavedė centralizuotai atlikti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų tarnybų, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras 2019 m. rugsėjo 3 d. potvarkiu  Nr. V16-38 sudarė darbo grupę švietimo biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo, viešųjų pirkimų organizavimo ir kitų pagalbinio pobūdžio funkcijų), kurios padeda įgyvendinti biudžetinei įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius, centralizuoto atlikimo ir mokyklų ūkio lėšų racionalaus panaudojimo klausimams nagrinėti. Darbo grupės vadovu paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Maziliauskas, į darbo grupę įtraukti Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus specialistai, mero patarėjas, Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro atstovai, įvairių švietimo įstaigų vadovai ir kiti asmenys.

Darbo grupė išanalizavo, parengė dokumentų projektus ir teikia siūlymą Savivaldybės tarybai centralizuoti visų Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą. Savivaldybės biudžeto lėšomis iki 2019 m. gruodžio 1 d. finansuojama 35 etatai: vyr. buhalterių, buhalterių, specialistų, tvarkančių buhalterinę apskaitą. Per metus išlaikyti 35 etatus savivaldybei kainuoja 427464,15 Eur. Dabar įstaigos papildomai buhalterinės programos aptarnavimui išleidžia apie  25600 Eur per metus. Įstaigų uždirbamomis pajamomis išlaikoma 0,75 kasininko etato. Per metus išleidžiama 5686,48 Eur. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojama 2,75 buhalterinę apskaitą tvarkančių specialistų etato. Juos išlaikyti kainuoja 42938,15 Eur.

Siūloma Centralizuotos buhalterijos skyrių steigti prie Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro (A. Brazausko gimnazijos patalpose). Nustatyti iki 20 etatų (vedėjas, vyr. specialistas ir 18 specialistų), kurie tvarkytų visų savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis – 1500 Eur. Sutaupymas. Kai mokamas vidutinis darbo užmokestis 1500 Eur, būtų sutaupoma apie 116000 Eur per metus (įvertinta tik darbo užmokestis).

Gruodžio 11 d. Savivaldybė kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, kad pateiktų išaiškinimą dėl buhalterių darbo santykių tęstinumo. Ar turėtų būti taikomos Darbo kodekso  51 straipsnio nuostatos ir buhalterių darbo santykiai turi tęstis Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centre. Darbuotojui raštu pareiškus nesutikimą su darbo santykių tęstinumu, įstaigos  turi teisę nutraukti darbo sutartį Darbo kodekso  57 straipsnio  pagrindu.

Ar turėtų būti taikomos Darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalies nuostatos, t. y., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, skelbiamas konkursas.“ – mums skirtame laiške rašė Kaišiadorių rajono savivaldybės Mero patarėjas Česlovas Neviera.

Kaip rašoma pačiame sprendimo „dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ projekto aiškinamajame rašte, Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterines apskaitas (išskyrus Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją) siūloma tvarkyti centralizuotai. Trisdešimt vienoje biudžetinėje įstaigoje nebeliktų atskirų buhalterių pareigybių, įstaigoms buhalterinės apskaitos paslaugas teiktų Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras, kuriame dirbtų mažiau buhalterių nei dabar dirba įstaigose.

Savivaldybės tarybai teikiamas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo siūloma centralizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo 2020 m. birželio 1 d. Sprendimo projektas parengtas siekiant efektyvesnio Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo bei jų vidinių resursų optimizavimo. Vienas iš dabartinės sistemos, kai apskaita tvarkoma kiekvienoje savivaldybės biudžetinėje įstaigoje atskirai, trūkumų yra tai, kad nėra galimybės kokybiškai sisteminti informaciją, ji pateikiama skirtingai. Centralizavus apskaitą, finansinė analizė taptų efektyvesnė, atsirastų galimybės ūkinių išlaidų optimizavimui. Kiekvienos įstaigos vadovas, iš centralizuotos apskaitos buhalterių laiku gavęs kokybišką informaciją, išliks savarankiškas sprendimams priimti. Kiekvienai biudžetinei įstaigai būtų rengiami atskiri finansinių ataskaitų rinkiniai.

Parengto sprendimo projekto tikslas – nustatyti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita nuo 2020 m. birželio 1 d. būtų tvarkoma centralizuotai. Sprendimą planuojama finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pagal projektą siūloma Centralizuotos buhalterijos skyrių steigti prie Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro (A. Brazausko gimnazijos patalpose). Nustatyti iki 20 etatų (vedėjas, vyr. specialistas ir 18 specialistų), kurie tvarkytų visų savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis – 1500 Eur.

Projekte rašoma, kad bus reikalinga įsigyti 30 kompiuterių (atsižvelgiant į tai, kad bus siūloma centralizuoti kompiuterininkus, bendrąsias funkcijas, viešuosius pirkimus), įrengti patalpas, įsikurti – apie 40000 Eur. Siūloma palikti dabartinę buhalterinės apskaitos programą – „Finas“, „Finalga“ ir „Finnet“. Vienkartinis buhalterinių duomenų perkėlimas – apie 2500 Eur. Buhalterinės programos aptarnavimas išliktų galbūt tas pats. Dabar įstaigos buhalterinės programos aptarnavimui išleidžia apie  25600 Eur per metus.

Siūloma centralizuotos buhalterijos struktūra: 1 vedėjas, 1 vyr. specialistas, 3 specialistai, tvarkantys darbo užmokestį (1461 darbuotojas), 15 specialistų, tvarkančių buhalterinę apskaitą.

Darbo apimtys paskirstomos pagal įstaigos turimą biudžetą (visi finansavimo šaltiniai).

Bet ar tikrai toks taupymas neatsilieps kokybei? Ar tikrai centralizuotai vykdomos funkcijos bus atliekamos kokybiškai? Dabar kiekvienas darbuotojas žino savo įstaigos „virtuvę“, o kaip bus vėliau? Lieka tikėtis, kad sprendimas bus gerai apgalvotas ir centralizavus funkcijas bei asmenis jie sugebės dirbti tinkamai. Juk, kaip parodė Alytaus gaisras, vadovavimas iš „centro“ gali labai prasilenkti su tikra situacija, kaip tą kartą, kuomet centrinė valdžia skelbė, kad gaisras užgesintas, tačiau iš tikro visi gesinimo darbai vis dar vyko.

Naujienos iš interneto