Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015- 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis.

„Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“. Parama iki 32 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%.

Tinkami pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 64 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami www.kaisiadorysvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Gedimino g. 55, Kaišiadorys.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gruodžio 10 d. 08:00 val. iki 2022 m. vasario 1 d. 17:00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Gedimino g. 55, Kaišiadorys.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:

 • asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti);
 • el. paštu (gali būti taikoma, jeigu kviečiama teikti mažus vietos projektus, kuriuose prašoma paramos suma iki 10 tūkst. Eur. Karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu sumos apribojimas netaikomas);
 • el. paštu pasirašius elektroniniu parašu;
 • naudojantis įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“ (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu);
 • kitu, VPS vykdytojos kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytu būdu (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu);
 • papildomai prašome pateikti paraiškų ir verslo plano el. versijas adresu:
  kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje, darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.), elektroniniu paštu: kaisiadorysvvg@gmail.com ir telefonais:

 • Pirmininkė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800;
 • Viešųjų ryšių specialistė Jurgita Navickienė, tel.: +370 607 59080;
 • Viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė, tet.: +370 659 76780;
 • Finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel.: +370 607 59305.

Visa informacija apie KVIETIMĄ Nr. 10 https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-x.html

Daugiau informacijos puslapyje www.kaisiadorysvvg.lt