Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorei skirta drausminė nuobauda

Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Kaišiadorių  socialinių paslaugų centro finansinį auditą.

Atsižvelgiant į audito metu nustatytus pažeidimus ir pateiktą Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorės Laimutės Steponavičienės pasiaiškinimą, buvo  pripažinta, kad Centro direktorė Laimutė Steponavičienė padarė darbo drausmės pažeidimą: aplaidžiai organizavo Centro veiklą ir netinkamai vykdė Centro nuostatuose numatytas funkcijas ir reikalavimus: organizuoti Centro darbą, kad būtų įgyvendinti Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir už tai atsakyti; užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų; tvirtinti Centro biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatas ir lėšas naudoti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas; užtikrinti ir atsakyti už racionalų ir tinkamą lėšų bei turto naudojimą ir turto saugojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti viešuosius pirkimus.

Atsižvelgdamas į  tai, jog daugelis  finansinio  audito  ataskaitoje nurodytų  trūkumų  buvo pašalinta, ir į tai, kad prieš tai Socialinių paslaugų centro direktorei  nebuvo  skirta  jokių  nuobaudų dėl nurodytų darbo drausmės pažeidimų, Kaišiadorių rajono savivaldybės  meras Vytenis Tomkus Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorei Laimutei Steponavičienei skyrė drausminę nuobaudą – pastabą.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija