Kviečia teikti pasiūlymus dėl neformaliojo vaikų švietimo

2015-08-05 Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatoma neformaliojo ugdymo krepšelio lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka. Švietimo skyrius parengė neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) projektą. Aprašo paskirtis – reglamentuoti valstybės lėšų, skiriamų Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas 2015 m. spalio–gruodžio mėnesiais, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui, programoms ir kt.

Švietimo paslaugos teikėjai galės naudotis nuo spalio 1 d. įvedamu neformaliojo ugdymo krepšeliu, kuriam šiems metams iš 2015 metų Švietimo ir mokslo ministerijos biudžeto skirta 3,24 mln. eurų. Pinigai bus išdalyti savivaldybėms pagal 2014-09-01 savivaldybės mokinių skaičių. Rekomenduojama lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra iki 15 eurų per mėnesį. Šiomis lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.

Į NVŠ lėšas galės pretenduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, Viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir atitinkantys Aprašo 2 priedą, o jų NVŠ programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml

NVŠ teikėjo atitikties dokumentai teikiami Švietimo skyriui ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 15 d. Priėmus teigiamą sprendimą dėl NVŠ teikėjo atitikties, Švietimo skyrius per tris darbo dienas pažymi atitiktį ŠMIR.

NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. NVŠ teikėjas, atitinkantis Aprašo 4 ir 5 punktuose numatytus reikalavimus, Švietimo skyriui teikia užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (4 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Paraiškos teikiamos Švietimo skyriui iki 2015 m. rugsėjo 15 d., vertinamos – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka iki 2015 m. rugsėjo 22 d. (Vertinimo kriterijai -Aprašo 5 priedas).

NVŠ teikėjai gali registruotis jau dabar, nelaukiant paraiškų teikimo termino, kad, esant reikalui, jie suspėtų parengti trūkstamus dokumentus ar atlikti būtinus pakeitimus savo įstatuose.

Kviečiame teikti paraiškas. Dėl papildomos informacijos, konsultacijos prašome kreiptis į Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro registrų tvarkytoją Skaidrę Kriugždienę, el. p. skaidrei@gmail.com, tel. 8686 29670 ar Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Vidą Veliuonienę el. p. vida.veliuoniene@kaisiadorys.lt tel. Nr. 20463.

Pasiūlymų laukiame iki rugsėjo 2 d.

Informacinis biuletenis

Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas

Ministro įsakymas DĖL  NEFOrMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO 2015 METAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2015 m. rugpjūčio 15 d. Nr. V-883

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija

Naujienos iš interneto