Nepamirškite pasinaudoti galimybe gauti paramą savo verslui

Primename apie paramos verslui galimybes ir paskelbtus kvietimus:

Priemonės „InoConnect“ tikslasskatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidas, paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų. Paraiškos priimamos iki 2020-11-30. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 tūkst. Eur. Remiamos veiklos – dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose. Galimi pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys nurodytus kriterijus. Plačiau: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/.

Paramos priemonės „Kompetencijų vaučeris” tikslassudaryti įmonių dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Remiamos veiklos – mokymai įmonių darbuotojams, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą. Paraiškos priimamos iki 2020-11-30. Galimi pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, atitinkančios specialųjį projektų atrankos kriterijų. Plačiau: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/

Paramos priemonės „Parama darbui” tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas gyventojų užimtumui teikiant finansines paskatas darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis. Paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 28 d. Paraiškas gali teikti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, įmonių filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla. Darbdaviams kompensuojama 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio:

  • darbdaviams, įdarbinusiems darbinės patirties neturinčius jaunuolius nuo 18 iki 29 m. amžiaus, kompensacijos laikotarpis iki 12 mėn.;
  • darbdaviams, įdarbinusiems vyresnius nei 54 m. amžiaus žmonės, neturėjusius darbo 6 mėn., kompensacijos laikotarpis iki 24 mėn.

Nuoroda: Įmonių registracijos adreso suteikimas

Per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį viena įmonė iš viso galės gauti iki 200 000 Eur kompensaciją. Viena įmonė galės kreiptis dėl neriboto darbuotojų, dėl kurių įdarbinimo bus galima prašyti kompensacijos, skaičiaus. Paraiškos formą galima rasti ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.einvesticijos.lt arba www.invega.lt. Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą atliks INVEGA.

Kaišiadorių TVIC
Vadybininkė Rūta Ramanauskienė