Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

2015 m. spalio 5 d. planuojama paskelbti kvietimus teikti paraiškas pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Šiuo metu yra paskelbtas paramos teikimo taisyklių projektas. Pateikiame susistemintą informaciją apie pareiškėjams ir projektams keliamas sąlygas, reikalavimus, finansavimo galimybes.

Paramos gali kreiptis: kaimo gyventojas, ūkininkas, labai maža įmonė.

Didžiausia paramos suma – 200 tūkst. eurų. Finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių, patalpų nauja statyba, rekonstravimas ir /arba kapitalinis remontas.
 • Naujos technikos ir įrangos, baldų įsigijimas (kompiuterio įranga, specializuota įranga, baldai).
 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas.
 • Interneto svetainės sukūrimas.
 • Bendrosios išlaidos.
 • Konsultavimo paslaugos.

Projektas turės atitikti priemonės prioritetus, tikslinę sritį ir vieną iš kompleksinių tikslų:

 1. Priemonės prioritetas: skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 2. Priemonės veiklos srities tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 3. Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai: inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida; aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra; klimato kaitos švelninimas.

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai. Remiamos ne visos veiklos sritys. Neremiamų veiklų sąrašą ir taisykles galima rasti čia:

http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/6-priemone-ukio-ir-verslo-pletra.

Sąlygos pareiškėjams, kai pareiškėjas juridinis asmuo arba ūkininkas:

 • Pareiškėjas  yra registruotas ir veikiantis kaimo vietovėje. Jei pareiškėjas ūkininkas – jo vardu turi būti registruota žemės ūkio valda;
 • Pareiškėjo veiklos pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčio dydžių.

Sąlygos pareiškėjui kaimo gyventojui:

 • Deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta kaimo vietovėje.
 • Deklaruotos pajamos iš projekte numatytos vykdyti individualios veiklos sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (ataskaitiniais metais).
 • Jei projekte numatyta vykdyti kaimo turizmo arba nakvynės ir pusryčių veikla, tuomet deklaruotos pajamos per ataskaitinius metus sudaro ne mažiau nei 15 minimalios mėnesinės algos dydžių.  Jei stovyklaviečių veikla – ne mažiau 6 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai pareiškėjams:

 • Pareiškėjas negali turėti įsiskolinimų VMI ar „Sodrai“, išskyrus atvejus, kai LR teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba soc. draudimo įmokų mokėjimo terminai.
 • Pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nuosavas lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano, finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paraiškoje. Skolintos lėšos negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su paraiška turi būti pateikti paskolos gavimą pagrindžiantys dokumentai). Ne mažiau kaip 10 proc. turi sudaryti privačios pareiškėjo lėšos.
 • Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas. Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia patvirtintus praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų dokumentus.
 • Remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje (kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, gyvenvietė, miestas, kuriame yra ne daugiau kaip 6000 gyventojų). Mūsų rajone tinka viskas, išskyrus Kaišiadorių miestą, taip pat sodo bendrijas.
 • Nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama ir/arba kuriame numatyta įgyvendinti projektą, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais (pastatų, statinių, kuriuose numatyta įgyvendinti projektą nuomos ar kito teisino naudojimosi jais sutartis turi būti registruota VĮ Registrų centre ne trumpesniam nei 10 m. laikotarpiui; žemė po naujai statomais statiniais pareiškėjui priklauso nuosavybės teise).
 • Pateikiamas verslo planas su finansine dalimi, ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimas.
 • Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas) arba infrastruktūros gerinimo darbai, tuomet su paraiška turi būti pateikiamas statinio techninis projektas ir statybą, rekonstravimą leidžiantis dokumentas.
 • Jei projekte numatyta veikla, kuriai vykdyti reikalingos licencijos ir leidimai, su paraiška arba galutiniu mokėjimo prašymu jie turi būti pateikiami Agentūrai.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto