Pasirašyta sutartis dėl komunalinių atliekų surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje

2017 m. gruodžio 12 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir UAB „VSA Vilnius“ pasirašė  sutartį dėl komunalinių atliekų surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius, vietas paslaugų. Šia Sutartimi atliekų tvarkytojas – UAB „VSA Vilnius“ įsipareigoja kokybiškai, užtikrinant aplinkosauginius, techninius, ekonominius ir higienos reikalavimus teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje susidarančių komunalinių atliekų surinkimo ir jų transportavimo paslaugas savivaldybės teritorijoje.

Pasirašius sutartį atliekų surinkimą per pusmetį UAB „VSA Vilnius“ turi visiškai perimti iš dabartinio paslaugos teikėjo. Sutartyje taip pat numatyta, jog visi komunalinių atliekų konteineriai bus žymimi elektroninės identifikavimo sistemos žymekliais, kurie leis stebėti kaip išvežamos atliekos iš konkretaus konteinerio. Planuojama, kad konteinerių žymėjimas prasidės balandžio mėnesį, todėl prašome gyventojų bendradarbiauti su naujuoju atliekų tvarkytu Kaišiadorių rajone, atliekant konteinerių žymėjimą. Numatyta, jog  pirmus metus po sutarties pasirašymo, atliekų išvežimo grafikai nesikeis. Taip pat gyventojų patogumui veiks nemokamas informacijos teikimo numeris. Mokesčių už paslaugas surinkimą, administravimą, sutarčių sudarymą atliks ir toliau SĮ „Kaišiadorių paslaugos“.

Sutartyje numatyta, jog nustačius Atliekų tvarkytojo padarytus pažeidimus užpildomas ir Atliekų tvarkytojui pateikiamas pažeidimų aktas, kuriame nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas pažeidimų pašalinimui. Atliekų tvarkytojui per 3 (tris) darbo dienas nepašalinus pažeidimų laikoma, kad terminas įvykdyti prievolę buvo praleistas. Taip pat sutartyje numatytos atitinkamo dydžio baudos iš Atliekų tvarkytojui mokamų sumų už Sutarties pažeidimus, nurodytus pažeidimų akte.

Sutartis galioja 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe vieną kartą pratęsti sutartį 24 mėnesiams.

Edita Levansavičiūtė
Kaišiadorių rajono savivaldybės
Administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Naujienos iš interneto