Pasirašyta sutartis dėl kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimo Kaišiadorių rajono bendruosiuose planuose

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera ir Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius Ignotas Šalavėjus pasirašė sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose“ finansavimo ir įgyvendinimo.

„Savivaldybės teritorijos, Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų bendrųjų planų atnaujinimas savivaldybei yra labai reikalingas siekiant ne tiktai pagerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę, bet ir sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai bei investicijoms, kadangi šiuo metu galiojančių bendrųjų planų sprendiniai labai apriboja žemės paskirties keitimo ir verslo plėtros galimybes. Nors ir sprendimas dėl bendrųjų planų atnaujinimo Savivaldybės taryboje priimtas dar 2016 metais, tačiau džiugu kad pagaliau užbaigtos visos formalios derinimų bei viešųjų pirkimų procedūros ir pagaliau galės prasidėti taip laukti darbai“, – sakė savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos, Kaišiadorių miesto teritorijos, Žiežmarių miesto teritorijos bendrųjų planų kraštovaizdžio tvarkymo dalys bus sudaromos pagal parengtą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kaišiadorių bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuri yra paviešinta Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje. Įgyvendinus projektą bus parengtos Kaišiadorių rajono ir Kaišiadorių miesto teritorijos, Žiežmarių miestelio teritorijos bendrųjų planų kraštovaizdžio tvarkymo dalys, kuriomis bus nustatoma kraštovaizdžio kūrimo, tvarkymo, naudojimo bei apsaugos koncepcija. Pasirengus Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos, Kaišiadorių miesto teritorijos, Žiežmarių miesto teritorijos bendrųjų planų kraštovaizdžio tvarkymo dalis, pagerės kraštovaizdžio planavimo kokybė, kas nebuvo daroma iki šiol, bus pradėtas tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldas ir padidintas kraštovaizdžio estetinis potencialas, bus sudarytos sąlygos gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui.

Įgyvendinamas projektas prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 5.5. Investicinio prioriteto „Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant Natura 2000, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas“ 5.5.1. konkretaus uždavinio – pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę ir SF specialiojo programos rezultato rodiklio 1 „Lietuvos aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, kurių palanki apsaugos būklė, dalis“ pasiekimo.

Projektui įgyvendinti skirta 94 317,19 Eur, Savivaldybė biudžeto lėšomis prie šio projekto įgyvendinimo taip pat prisidės. Numatoma projekto veiklų pradžia – 2018 m. vasario mėnuo, planuojama projekto pabaiga – 2020 m. balandžio mėnuo.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.