Savivaldybės administracijos direktorė pasirašė įsakymą dėl COVID-19 testavimo ugdymo įstaigose

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė 2021 m. rugpjūčio 27 d. pasirašė įsakymą dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 ,,Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (toliau – Operacijų vadovo sprendimas), nusprendžiama ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir išreiškusiose sutikimą, testavimą COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas) vykdyti savikontrolės būdu greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas) Operacijų vadovo sprendime nustatyta tvarka.

Įsakyme nurodoma, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 6 d. pateikti Savivaldybės administracijai informaciją dėl sutikimo (nesutikimo) vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje.

Šiuo įsakymu administracijos direktorė įpareigoja Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir sutikusių vykdyti testavimą, vadovus:

  • Operacijų vadovo sprendime nustatyta tvarka organizuoti, vykdyti ir koordinuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, testavimą savikontrolės tyrimo būdu;
  • Operacijų vadovo sprendime nustatyta tvarka ikimokyklinį ir priešmokyklinio ugdymą vykdančiose įstaigose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ir klasėse testavimą vykdyti atliekant aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RMR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – paviršių PGR metodas);
  • ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 6 d. parengti ir patvirtinti savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarką;
  • ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 6 d. kartu su Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovu priimti bendrus sprendimus, reikalingus testavimui vykdyti ugdymo įstaigose;
  • imtis priemonių ir skatinti vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas, dalyvavimą savikontrolės tyrime;
  • savo įstaigose priimtus sprendimus viešai paskelbti įstaigų tinklalapiuose.

Nustatoma, kad už šio įsakymo vykdymą asmeniškai yra atsakingi ugdymo įstaigų vadovai, administracinę priežiūrą vykdo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai.