TS-LKD Kaišiadorių skyriaus taryba išplatino pranešimą dėl Tomo ir Marijono Vaicekauskų prašymo sustabdyti jų veiklą partijoje

Birželio 18 dieną Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai Tomas Vaicekauskas ir Marijonas Vaicekauskas TS-LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkui, Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui įteikė prašymą nuo 2020-06-18 dienos stabdyti jų veiklą TS-LKD partijoje.

Tomo ir Marijono Vaicekauskų pasirašytame prašyme dėl veiklos TS-LKD stabdyme nurodoma, kad jie savo veiklą partijoje stabdo dėl to, jog yra nepatenkinti pirmininko savanaudiškais ir vienasmeniais veiksmais.

Pasak jų, TS-LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkas Vytenis Tomkus žemina ir nuvertina skyriaus narius, visą laiką sakydamas, kad skyriaus nariai yra žemesnės kategorijos ar kvalifikacijos nei kiti ar jis pats. Taiko dvigubus standartus tiek skyriaus viduje, tiek už skyriaus ribų, pritaikydamas pagal skyriaus pirmininkui asmeniškai palankę situaciją. Nesilaiko partijos daugumos priimtų ar aptartų sprendimų, kai jam asmeniškai tai yra nenaudinga, bet pats reikalauja to iš kitų. Nesilaiko savo duotų pažadų ir aptarti esamus sprendimus ir/ar darbus kviečia paskutinėmis akimirkomis, kai sprendimai jau būna priimti ar paruošti, bet ne rengimo stadijoje.

Prie priežasčių taip pat nurodoma, kad TS-LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkas meluoja apie savo priimtus veiksmus ar sprendimus, nepaiso kitų asmenų nuomonės, imasi spaudimo ar grasinimų veiksmų prieš partijos narius, teigia, jog vienas laimėjo rinkimus ir nuvertina kitų narių indėlį.

„Dėl išvardintų priežasčių matome, kad skyriuje susidarė situacija, kai iš esmės pereinama prie vienasmenio valdymo pagrindų ir visi sprendimai turi būti priimami, pagal pirmininko nuostatus, su tokia situacija taikstytis nenorime, todėl stabdome savo narystę partijoje ir ryšium su tuo Tomas Vaicekauskas stabdo savo kaip sekretoriaus veiklą, nes ji nėra suderinama situacija kai yra sustabdoma narystė“ – savo pasirašytame prašyme nurodo Tomas Vaicekauskas ir Marijonas Vaicekauskas.

Šiandien TS-LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkas Vytenis Tomkus TS-LKD Kaišiadorių skyriaus tarybos vardu žiniasklaidai išplatino pranešimą, kuriame rašoma, kad 2020-06-18 gautas T. Vaicekausko ir M. Vaicekausko prašymas sustabdyti veiklą TS-LKD buvo netikėtas, tačiau jeigu tai reiškia prašymą susistabdyti narystę TS-LKD, tai partijos įstatuose tokia narystės susistabdymo galimybė yra numatyta. Narystės susistabdymas neatleidžia nuo to, kad TS-LKD narys negali būti kitos partijos ar kito politinio darinio kandidatu į Europos Parlamentą, Seimą, savivaldybės tarybą ar mero rinkimuose, taip pat negali kitaip konkuruoti su TS-LKD iškeltais kandidatais, nesilaikydamas TS-LKD nustatytų taisyklių. Be to, TS-LKD narys neatleidžiamas nuo pareigos nedaryti žalos TS-LKD ją viešai šiurkščiai menkinant, vykdant jai priešišką veiklą ar ją savo elgesiu diskredituojant. Narystės sustabdymas gali būti atšaukiamas pateikus atitinkamą prašymą skyriaus tarybai ir nurodžius pasikeitusias aplinkybes.

Kaip rašoma pranešime, siekiant aptarti susidariusią situaciją ir ateities perspektyvas T. Vaicekauskas ir M. Vaicekauskas buvo kviečiami į skyriaus tarybos posėdį praėjusią savaitę, tačiau jiems į posėdį neatvykus, buvo nuspręsta toliau stebėti bei vertinti šių asmenų elgesio atitikimą TS-LKD įstatų nuostatoms, paliekant atvertas duris ir galimybę bet kada prašymą sustabdyti veiklą atšaukti. Nesant oficialaus pranešimo, šie asmenys lieka TS-LKD frakcijos Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje nariais, taip pat jų parašai Koalicijos sutartyje ir visi Koalicijos sutartimi prisiimti įsipareigojimai bei įsipareigojimai vykdyti koalicijos darbų programą lieka galioti.

„Nesant konkrečių nurodytų faktų bei aplinkybių ir nesant galimybės to aptarti gyvai, sunku vertinti 2020-06-18 pranešimo turinio pagrįstumą, todėl pranešime nurodytų kaltinimų skyriaus taryba kol kas plačiau nekomentuoja ir dar kartą kviečia T. Vaicekauską ir M. Vaicekauską susidariusią situaciją skyriaus taryboje aptarti bet kuriuo metu. Pažymėtina, jog TS-LKD Kaišiadorių skyrius visuomet išsiskyrė aukšta politine kultūra, krikščioniškomis vertybėmis, nuomonių įvairove, atvirumu, demokratiniu sprendimų priėmimu ir plačiomis TS-LKD nariams suteikiamomis teisėmis. TS-LKD Kaišiadorių skyriaus taryboje absoliuti dauguma sprendimų priimami bendru sutarimu, tačiau jeigu nuomonės išsiskiria, visuomet ieškoma kompromisų. TS-LKD Kaišiadorių skyriaus tarybos posėdžiuose aptariami savivaldybės tarybos sprendimų projektai ir partijos pozicijos, tačiau ne pagal aptartą partijos poziciją savivaldybės taryboje balsuojantiems nariams skyriaus taryba niekuomet nesvarstė ir netaikė jokių sankcijų. Be to, nuo 2012 metų skyriuje jokių didesnių ginčų, kuriuos turėtų spręsti partijos Priežiūros komitetas ar Prezidiumas nebuvo.

Taip pat pažymėtina, jog TS-LKD Kaišiadorių skyriaus pirmininkas Vytenis Tomkus, vadovaujantis skyriui nuo 2012 metų gruodžio mėnesio ir 2019 m. spalio mėnesį vienbalsiai perrinktas naujai ketverių metų kadencijai, kuriam vadovaujant skyrius pasiekė puikių rezultatų, turi didelį skyriaus tarybos ir visų skyriaus narių pasitikėjimą“ – rašoma TS-LKD Kaišiadori ųskyriaus tarybos žiniasklaidai išplatintame pranešime.

Vytenio Tomkaus atsiųstame pranešime taip pat nurodoma, kad T. Vaicekauskui sustabdžius savo kaip skyriaus sekretoriaus, kurio pareigas ėjo nuo 2020 m. kovo 9 dienos, įgaliojimus, TS-LKD Kaišiadorių skyriaus taryba skyriaus sekretoriumi nuo šių metų birželio 25 dienos nusprendė paskirti Tautvydą Krilavičių.

Naujienos iš interneto