Informacija apie 2016 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto projektą

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai svarstyti ir vasario 18 d. tvirtinti 2016 metų biudžeto projektą.

2016 m. savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, valstybės institucijų pateikta informacija apie valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų paskirstymą savivaldybėms.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybės biudžetas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos tvirtinamos, atsižvelgiant į  2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 7 priede numatytus rodiklius.

Kaišiadorių rajono savivaldybei 2016 m. numatyta gauti 25516,6 tūkst. Eur pajamų:

  1. Prognozuojamų pajamų, skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius – 13869,0 tūkst. Eur, valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos pajamų mažėjimui kompensuoti – 922,0 tūkst. Eur, iš viso, įskaičiuojant vietines rinkliavas, prognozuojamų pajamų – 13876,0 tūkst.  Eur, iš jų: gyventojų pajamų mokesčio – 10836,0 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 230,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 1700,0 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 11,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 30,0 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 80,0 tūkst. Eur, pajamų iš baudų ir konfiskacijų – 1,0 tūkst. Eur, dividendų – 2,0 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų – 27,0 tūkst.  Eur, vietinių rinkliavų – 7,0 tūkst. Eur ir  kitų neišvardintų pajamų – 30,0 Eur.
  2. Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų – 9556,7 tūkst. Eur, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 1877,3 tūkt. Eur);  mokinio krepšeliui finansuoti – 6358,0 tūkst. Eur (MK dydis padidintas iki 998 Eur), savivaldybių mokykloms (klasėms ir grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti – 269,0 tūkst. Eur,  prognozuojamų speecialių tikslinių dotacijų – 1052,4 tūkst. Eur, iš jų: Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 1027,0  tūkst. Eur.
  3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 1343,2 tūkst. Eur, iš jų: kompensuotų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 88,7 tūkst. Eur.
  4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 636,7 tūkst. Eur, iš jų: pajamų už patalpų nuomą – 138,7 tūkst. Eur, pajamų už  prekes ir paslaugas  – 110,8 tūkst. Eur, įmokų už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose – 387,2 tūkst. Eur.
  5. Pajamų iš mokesčių dalis specialiosioms programoms finansuoti – 104,0 tūkst. Eur, iš jų: mokesčių už aplinkos teršimą – 38,0 tūkst. Eur, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 66,0 tūkst. Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2016 metų prognozuojamos pajamos, įskaičiuojant valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensaciją, didėja:

  • dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimalių tarnybinių atlyginimų koeficientų padidinimo iki  2016 m. kovo 1 d.;
  • dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo iki 350 Eur nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • dėl socialinių darbuotojų, dirbančių su globėjais, darbo užmokesčio (etatų steigimui) pagal Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymą;
  • dėl kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimo nuo 2015 m. liepos 1 d.

Kviečiame susipažinti su 2016 m. biudžeto projektu.

2016 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto projektas

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl 2016 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo projektas.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto