Apgyvendinimo paslaugos turi būti saugios

Prasidėjus atostogų sezonui, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus (toliau – Kauno departamento Kaišiadorių skyrius) specialistai atkreipia visuomenės dėmesį ir įspėja, kad prieš vykstant atostogauti ir perkant paslaugą, reikia pasidomėti apie paslaugos teikėją, ir geriausia situaciją įvertinti nuvykus į vietą. Yra nustatyti atvejai, kai virtualioje erdvėje teikiama informacija yra klaidinanti vartotoją.

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, leidimai – higienos pasai būtini apgyvendinimo paslaugų veiklai (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų, sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veiklai), tačiau privalu žinoti, kad Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimai taikomi ir toms apgyvendinimo paslaugoms, kurių veiklai nereikia leidimo-higienos paso.

Vartotojo teisės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymu, vartotojai turi išimtinę teisę gauti tik kokybišką ir saugią paslaugą ir būti tikri, kad paslauga, už kurią jie moka, atitikta lūkesčius ir yra atliekama taip, kaip reglamentuojama įstatymuose bei teisės aktuose. Informacija apie siūlomą paslaugą ir galimą su paslauga susijusią riziką turi būti suteikta aiškiai ir suprantamai. Tai galėtų būti pateikta bendrose apgyvendinimo paslaugų teikėjo parengtose vidaus tvarkos taisyklėse, kurios turi būti pateiktos gerai paslaugų vartotojui matomoje apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje. Informacija vartotojui turi būti suteikta prieš įsigyjant paslaugą ir sudarant paslaugų teikimo sutartį.

Teritorija

Vartotojai patys turėtų atidžiau rinktis apgyvendinimo paslaugų teikėjus ir įsitikinti, kad vieta, kurioje numatoma ilsėtis, yra tvarkinga, racionaliai įrengta, įrenginiai bei kitos priemones pramogoms ir poilsiui organizuoti yra techniškai tvarkingi. Vaikų žaidimo įrenginiai turi būti įvertinti dėl atitikties Lietuvos standartų reikalavimams.

Jeigu yra numatyta teritorija palapinėms, laikiniems ar mobiliesiems nameliams ir kitiems laikiniems statiniams statyti, ji turi būti saugiai įrengta ir paženklinta, sudarytos sąlygos higienos bei maitinimo poreikiams tenkinti bei aktyviam poilsiui organizuoti, įrengtas patogus privažiavimas.

Jeigu apgyvendinimo paslaugas teikiančiame objekte leidžiama rūkyti, tam turi būti įrengtos specialios rūkymo patalpos (vietos). Rūkymo patalpos (vietos) turi būti atskirtos nuo patalpų (vietų), kuriomis naudojasi ir nerūkantys apgyvenimo paslaugų vartotojai, įrengtos atokiau nuo gyvenamosios ir poilsio zonų.

Iš apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos (teritorijos) sklindantis triukšmas neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių (maksimalus garso slėgio lygis dieną – 60 dBA, nakties metu – 50dBA ).

viesbutis-miegamasis-lova

Saugios maudyklos

Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikiamos šalia vandens telkinių, ten įrengtos maudymosi vietos (kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos kaip paplūdimiai) turi atitikti šiuos reikalavimus: maudymosi vietos turi būti švarios, saugios ir pažymėtos; priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus, saugus; paslaugų vartotojams matomoje vietoje raštu turi būti pateikta informacija apie saugaus elgesio vandenyje taisykles, naudojimosi įranga (jeigu tokia yra) instrukcijos; jeigu maudytis draudžiama arba nerekomenduojama, paslaugų vartotojai turi būti apie tai informuojami nurodant priežastis; informacija turi būti pateikiama raštu, gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje.

Reikalavimai patalpoms ir inventoriui

Kambaryje (numeryje) turi būti geros būklės baldai ir kitas miegui, drabužiams bei asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius. Kambaryje (numeryje), poilsio patalpose turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės. Kiekvienam vartotojui turi būti skiriamas čiužinys, antklodė, pagalvė, patalynė ir du rankšluosčiai, asmens higienos priemonės. Apie tai, kad paslaugų vartotojas nebus aprūpinamas patalyne, rankšluosčiais ar asmens higienos priemonėmis, turi būti informuojama iš anksto prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį. Patalynė, rankšluosčiai, chalatai (jeigu toliais aprūpinama) tam pačiam asmeniui turi būti keičiami pagal poreikį ar apgyvendinimo paslaugų teikėjo nustatytą tvarką, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas.

Kambariai ir bendro naudojimo patalpos bei jose esantys įrenginiai turi būti švarūs ir tvarkomi bei valomi paslaugos teikėjo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka (jeigu nėra kitokio susitarimo tarp apgyvendinimo paslaugų teikėjo ir vartotojo).

Geriamojo vandens kokybė

Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos turi būti nuolat aprūpintos geriamuoju vandeniu. Karštas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į vonios (dušo, prausyklų) patalpas, vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas. Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti šalto ir karšto vandens mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti.

Pirmosios pagalbos vaistinėlė

Apgyvendinimo paslaugos vietoje turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė. Prie jos turėtų būti aiškiai užrašytas medicinos pagalbos telefonas, artimiausio gydytojo būstinė ir jo telefono numeris, taip pat tekstas, kurį turėtų pasakyti kviečiantis greitąją pagalbą asmuo (tiksli vietovė, aiškesni orientyrai, tiesiausias kelias ir pan.).

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto