Asmeninio asistento paslaugos Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Kaišiadorių rajono savivaldybė, vykdydama projektą „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“, kartu su partneriu – šventosios Faustinos mokykla, pradėjo teikti Asmeninio asistento paslaugą Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams. Paslaugos tikslas, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmenims, kurie turi judėjimo, regos, klausos, vidaus organų ar kompleksinę negalią, pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ar komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuotis nuo bendruomenės bei skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugą ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į seniūniją pagal savo deklaruotą gyvenamą vietą ir pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
  3. dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Pridedama. Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.