Atnaujintos Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpos

2017 m. buvo parengtas ir patvirtintas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Parengta ir patvirtinta projekto paraiška. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1068 „Dėl finansavimo skyrimo Kauno regiono projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos ES struktūrinių fondų ir LR valstybė biudžeto lėšos – 388 723,15 Eur.

Projektų veiklų pradžia 2017 m. lapkričio mėn., veiklų  pabaiga  2019 m. Bendra projekto vertė – 420 241,25 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos 31 518,23 Eur.

Projekto tikslas didinti Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos veiklos efektyvumą ir gerinti ugdymo kokybę, sukurti modernias edukacines erdves progimnazijoje. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos projekto veiklos: progimnazijos mokomojo korpuso patalpų kapitalinis remontas, lifto neįgaliesiems įrengimas, mokomojo korpuso edukacinių erdvių aprūpinimas modernia įranga bei priemonėmis.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma pagerinti ugdymo kokybę, modernizuojant mokymosi patalpas, ugdymo priemones, skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si) aplinkai, kuriant modernias edukacines, kūrybiškumą skatinančias erdves bei užtikrinant vaikų saugumą.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.