Informacija dėl šildymo sezono pabaigos

Baigiantis 2015-2016 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų nutraukiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad:

 • Šildymo sezoną galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10° C.
 • Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.
 • Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali baigti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai baigia šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.
 • Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo išjungimo eiliškumą.

Teisės aktai reglamentuojantys šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas:

 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; Aktuali redakcija nuo 2016-01-01);
 • Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; Aktuali redakcija nuo 2016-01-01);
 • Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449, Aktuali redakcija nuo 2014-05-28);
 • Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219);
 • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai (TAR, 2015-08-12, Nr. 12236);
 • Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488, Aktuali redakcija  2016-03-11);
 • Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084);
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 143-6311, Aktuali redakcija 2015-04-11);
 • Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika (TAR, 2015-11-02, Nr. 17374)
 • Lietuvos higienos norma HN 24 : 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” (Žin., 2003, Nr. 79-3606, Aktuali redakcija 2016-04-01);
 • Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (Žin., 1999, Nr. 112-3270).

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto