Informacinis pranešimas apie rengiamą Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės direktorės 2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V1E-525 ,,Dėl Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo‘‘, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1E-2189 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa rengiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas (toliau – Bendrasis planas)

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija, plotas -108670  ha.

Planavimo lygmuo: Savivaldybės lygmens kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys,  tel.  8 346 20450, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt.

Plano rengėjas: UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: adm@atamis.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  a.kaziene@atamis.lt.

Planavimo tikslai:

  1. Sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
  2. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
  3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.
  4. Numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
  5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
  6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
  7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
  8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Bendrojo plano teritorijos vystymo koncepcija nerengiama. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas pagal poreikį Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr.967 ,, Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘,  nustatyta tvarka.

Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Bendrojo plano dokumentacija galima susipažinti Kaišiadorių savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaisiadorys.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-RJ-49-22-429). Informacija teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja Asta Stalaučinskienė, tel. +370 602 30478, el. paštas: asta.stalaucinskiene@kaisiadorys.lt ir vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. +37 647 07969, el. paštas: sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Katedros a. 4, LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-RJ-49-22-429).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Informacija apie supažindinimą su Bendrojo plano koregavimo sprendiniais bus paskelbta atskirai.