Jonas Aistis – Tūkstantmečio žmogus

Gyvename tik vieną kartą ir trumpai, bet gyvename iš tiesų – amžinybę… Ne visi žino, kad poetas Jonas Aistis yra Tūkstantmečio žmogus, jis  buvo išrinktas į visų laikų iškiliausiųjų, Lietuvos istorijai asmenybių šimtuką.

2009 m. liepos 6 diena.  Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ metu Vilniaus Vingio parke buvo atidengtas monumentas „Vienybės medis“. Skulptūra skirta įamžinti Lietuvos vardo tūkstantmetį bei iškiliausias šalies asmenybes. Monumento  autoriai – skulptorius Tadas Gutauskas ir architektas Rolandas Palekas, jo aukštis siekia 9 metrus. Pagrindinis iš akmens iškaltos skulptūros motyvas – verpstė. „Ilgai galvojome, koks turėtų būti „Vienybės medžio“ motyvas – suprantamas tiek senajai kartai, tiek jaunimui; keliantis pasididžiavimą, persmelktas tautiškumo, tačiau tuo pat metu modernus, juk sukurtas 21-ame amžiuje“, – teigė T. Gutauskas. Monumento centre – saulę primenančiame apskritime – iškalti reljefiniai įrašai su iškiliausių Tūkstantmečio asmenybių pavardėmis. Prezidentas Valdas Adamkus sakė: „Ši skulptūra įamžina tuos žmones, kurie tikėjo vienybe, kurie dirbo, kurie nepabijojo priespaudos, pažeminimo; tikėjo buvimu laisva tauta, laisva valstybe. Šiandien aš lenkiuosi prieš tas asmenybes, kurios įamžintos „Vienybės medyje”. Tegu tai būna simbolis ateities kartoms, kad nors gyvename tik vieną kartą ir trumpai, bet gyvename iš tiesų – amžinybę“. Tačiau pirmiausiai jis kreipėsi į gyvuosius. „Jūs esate tie – būtent gyvybės medis – gyvi, be kurių Lietuva šiandien nešvęstų savo tūkstantmečio“, – sakė prezidentas.

Asmenybės buvo renkamos tris mėnesius. Pirminį 150 pavardžių sąrašą  pasiūlė Lietuvos mokslų akademija (LMA). Iš pasiūlytų pavardžių 100 labiausiai Lietuvos vienybei nusipelniusių balsuodami turėjo galimybę rinkti žmonės. Balsavimas sulaukė ypač didelio susidomėjimo – per 6 balsavimo savaites buvo atiduota daugiau kaip 30 tūkst. balsų. Galutinį sprendimą dėl asmenybių šimtuko priėmė Ministro pirmininko sudaryta speciali darbo grupė ir Lietuvos mokslų akademija. Didžiąją dalį iškiliausiųjų asmenybių šimtuko sudaro Lietuvos istorijai nusipelnę, kultūriniame ir politiniame gyvenime veikę literatai: Jonas Biliūnas, Bernardas Brazdžionis, Vincas Krėvė, Martynas Mažvydas, Vydūnas, Balys Sruoga ir kiti. Pripažintas ir kitų tautybių žmonių, aktyviai veikusių Lietuvai, indėlis – šalia iškilių lietuvių yra Vilniaus Gaono, Joachimo Lelevelio, Česlavo Milošo.

Monumento centre apskritimu įamžintos šios pavardės: Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, Vytautas Didysis, Jogaila, Kazimieras Jogailaitis, Šv. Kazimieras, Aleksandras, Žygimantas Senasis, Albertas Goštautas, Valerijonas Protasevičius, Abraomas Kulvietis, Martynas Mažvydas, Mikalojus Radvila Juodasis, Žygimantas Augustas, Barbora Radvilaitė, Mikalojus Daukša, Steponas Batoras, Jonas Bretkūnas, Leonas Sapiega, Jonas Chodkevičius, Kazimieras Simonavičius, Albertas Kojalavičius, Kristijonas Donelaitis, Vilniaus Gaonas, Martynas Počobutas, Tadas Kosciuška, Laurynas Stuoka-Gucevičius, Liudvikas Rėza, Teodoras Grodhusas, Joachimas Lelevelis. Simonas Daukantas, Adomas Mickevičius, Motiejus Valančius, Ignas Domeika, Emilija Pliaterytė, Antanas Juška, Antanas Mackevičius, Antanas Baranauskas, Vincas Svirskis, Žemaitė, Jurgis Bielinis, Petras Vileišis, Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Kazys Grinius, Vydūnas, Juozas Naujalis, Juozas Tumas Vaižgantas, šv. Jurgis Matulaitis, Antanas Smetona, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Oskaras Milašius, Jonas Biliūnas, Kazimieras Būga, Mykolas Riomeris, Mykolas Sleževičius, Mykolas Biržiška. Vincas Krėvė, Maironis, Tadas Ivanauskas, Mečislovas Reinys, Aleksandras Stulginskis, Borisas Dauguvietis, Mykolas Krupavičius, Vladas Jurgutis, Kipras Petrauskas, Stasys Šalkauskis, Vincas Mykolaitis Putinas, Stasys Girėnas, Steponas Darius, Balys Sruoga, Ieva Simonaitytė, Povilas Bražiūnas, Antanas Gustaitis, Juozas Matulis, Kazimieras Baršauskas.

 Jonas Aistis, Antanas Gustaitis, Salomėja Nėris, Adolfas Šapoka, Bernardas Brazdžionis, Juozas Miltinis, Antanas Maceina, Jonas Žemaitis, Česlovas Milošas, Algirdas Julius Greimas, Adolfas Ramanauskas Vanagas, Tėvas Stanislovas, Vincentas Sladkevičius, Marija Birutė Gimbutienė, Juozas Lukša, Kazimieras Vasiliauskas, Stasys Lozoraitis, Stasys Krasauskas, Vytautas Kernagis, Romas Kalanta.

Straipsnio autorė: dr.Valentina Šereikienė, rašytoja