Kaišiadorių rajono savivaldybė išplatino pranešimą dėl darbo sutarties su darželio „Žvaigždutė“ direktore nutraukimo

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje 2018 m. liepos 10 d. buvo svarstomas klausimas dėl darbo sutarties su Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (toliau – darželis „Žvaigždutė“) direktore Orinta Cibulskyte nutraukimo šalių susitarimu.

Savivaldybės taryboje kilus diskusijoms ir O. Cibulskytei pakeitus nuomonę dėl darbo sutarties nutraukimo, darbo sutartis nebuvo nutraukta. Kadangi tarybos nariams ir kai kuriems posėdyje dalyvavusiems darželio darbuotojams bei darželinukų tėvams kilo įvairių klausimų bei spekuliacijų dėl darbo sutarties nutraukimo motyvų, todėl jaučiame pareigą išsamiai paaiškinti susidariusią situaciją ir darbo sutarties nutraukimo motyvus.

Kaip posėdžio metu nurodė savivaldybės meras Vytenis Tomkus, viena iš darbo sutarties nutraukimo priežasčių buvo darželyje netinkamai organizuojami viešieji pirkimai, kuomet prekės ir paslaugos buvo perkamos beveik dvigubai brangiau, nei kitose rajono įstaigose. 2017-05-19 Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitoje „Dėl 2016 metų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų švietimo įstaigoms ilgalaikiam turtui įsigyti, panaudojimo“ palyginamos darželių tvoros pirkimo kainos (darželio „Žvaigždutė“ 350 m tvoros įrengimas – 17 720 Eur, darželio „Spindulys“ 406,37 m tvoros įrengimas – 10 892,15 Eur, Žiežmarių m-d „Vaikystės dvaras“ 280 m tvoros įrengimas – 6 086,60 Eur), nustatyta kad paaiškinimai ir motyvai dėl trijų tiekėjų pasirinkimo nenurodyti, techninėje specifikacijoje nurodyti rinkoje nesantys tvoros segmentų parametrai, vietoje privalomų 3 tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų prašoma pateikti 2 ir pan. Audito ataskaitos išvadoje nurodyta, kad: „įstaigoje vykdant apsauginės tvoros pirkimus nebuvo užtikrintos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, kad įsitikinti ir išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas ir gali pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia mažiausiomis sąnaudomis. Nustatyti dalykai rodo, kad pirkimai buvo vykdomi nepakankamai atsakingai, neatsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.“

Ši savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaita Kontrolės komitete (kurio pirmininkas yra Gintaras Gružauskas, o narys yra Arvydas Jurevičius) buvo svarstyta 2017 m. rugsėjo 28 d. Posėdyje dalyvavę savivaldybės tarybos nariai domėjosi dėl direktorei ir darželio viešųjų pirkimų komisijai taikytos drausminės atsakomybės, o savivaldybės meras informavo apie direktorei paskirtą drausminę nuobaudą ir apie planus ateityje tokio pobūdžio viešuosius pirkimus visoms įstaigoms atlikti centralizuotai (dalį paslaugų švietimo įstaigoms planuojama centralizuotai teikti nuo rugsėjo mėn.). Taip pat komiteto posėdyje pažymėta, kad meras vertina tiktai jam pavaldžios darželio direktorės darbą ir darbo drausmės pažeidimus, o darželio Viešųjų pirkimų komisijos narių darbą privalo vertinti įstaigos vadovas (direktorė).

Darželis Žvaigždutė Kaišiadorys

Dėl šių audito ataskaitoje nustatytų viešųjų pirkimų organizavimo pažeidimų, savivaldybės meras 2017 m. liepos 21 d. O. Cibulskytei įteikė pranešimą apie darbo drausmės pažeidimą ir gavęs paaiškinimus bei įvertinęs direktorės darbo visumą, 2017 m. rugpjūčio 7 d. mero potvarkiu O. Cibulskytei paskyrė švelniausią drausminę nuobaudą – pastabą. O. Cibulskytė šį mero potvarkį 2017 m. lapkričio 7 d. apskundė Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijai (toliau – Darbo ginčų komisija) bei prašė panaikinti drausminę nuobaudą. Rengiant atsiliepimą Darbo ginčų komisijai, savivaldybės meras kreipėsi į darželį „Žvaigždutė“ dėl Mažos vertės tvoros montavimo darbų pirkimo komisijos protokolo, kuriame buvo svarstomas apsauginės tvoros įsigijimo klausimas, protokolo kopijos pateikimo. Gavus protokolo kopiją, kurios tikrumas yra patvirtintas direktorės Orintos Cibulskytės parašu, ir ją sulyginus su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito metu gauta to paties protokolo kopija, pastebėti reikšmingi neatitikimai (pvz., gautoje protokolo kopijoje nebuvo informacijos, kad posėdyje dalyvavo O. Cibulskytė, nebuvo jos pasisakymų posėdžio metu ir siūlymų kokius tiekėjus kviesti), kurie sudarė pagrindą įtarti, kad šis darbo ginčo sprendimui didelę reikšmę turintis protokolas gali būti suklastotas O. Cibuskytės naudai. Dėl to savivaldybės meras V. Tomkus 2017 m. lapkričio 30 d. pateikė pareiškimą Kaišiadorių rajono policijos komisariatui, kuriame prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. dėl galimai padarytos nusikalstamas veikos – darželio „Žvaigždutė“ Mažos vertės tvoros montavimo darbų pirkimo komisijos posėdžio protokolo suklastojimo. Apie tai ir apie O. Cibulskytei paskirtą drausminę nuobaudą informacija buvo paskelbta viešai, ją žinojo arba turėjo žinoti visi savivaldybės tarybos nariai. Nors ir ikiteisminis tyrimas dar tęsiasi ir išvados nėra gautos, tačiau Darbo ginčų komisija 2018 m. sausio 8 d. priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė O. Cibulskytės prašymą atmesti ir mero potvarkį dėl drausminės nuobaudos paskyrimo palikti galioti.

Savivaldybės tarybos nariams iki liepos 10 d. posėdžio buvo pateiktas susipažinti trisdešimties darželio darbuotojų pasirašytas Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ profsąjungos 2018 m. gegužės 11 d. savivaldybės merui adresuotas kreipimasis „Dėl direktorės atstatydinimo“, kuriame nurodyta, kad įstaigoje yra nepalankus mikroklimatas, kuris tęsiasi kelerius metus ir pastaruoju metu dar pablogėjo; kad darbuotojai nuolat jautė psichologinį spaudimą ir buvo skirstomi į palankius (šeimos nariai, giminaičiai, draugai) ir netinkamus; įstaigoje vyravo nuolatinis vadovo netinkamas elgesys (pakeltas tonas, emocijų nevaldymas, necenzūriniai žodžiai), vieniems darbuotojams buvo skiriami į pareigybės aprašymą neįeinantys darbai, o kitiems jokie darbai neskiriami; girdimi atgarsiai, kad vadovas grįžęs į darbą atskirai susidoros su kiekvienu darbuotoju ir pan. Dėl to kreipimąsi pasirašę įstaigos darbuotojai prašė merą atstatydinti vadovę O. Cibulskytę, nes kolektyvas su ja atsisako dirbti. 2018 m. liepos 9 d. buvo gautas ir savivaldybės tarybos nariams pateiktas susipažinti dvylikos darželio darbuotojų pasirašytas ir Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ kolektyvo vardu pateiktas prašymas „Dėl situacijos, susijusios su direktorės Orintos Cibulskytės atleidimu iš darbo, išaiškinimo“, kuriame nurodoma, kad „didesnioji kolektyvo dalis yra patenkinta direktorės vadovavimu ir nori, kad direktorė liktų savo pareigose ir toliau vadovautų įstaigai“.  Pažymėtina, kad savivaldybės meras visiems savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams kelia aukštus reikalavimus dėl palankaus mikroklimato įstaigoje sukūrimo, nes nuo to priklauso ir darbuotojų motyvacija bei darbo kokybė. Be to, jeigu, kaip buvo teigiama savivaldybės tarybos posėdžio metu, darbuotojai iš tikrųjų nepatenkinti direktorės veikla ir atsisako dirbti dėl neva keliamų aukštų reikalavimų, tai kodėl direktorė tokius darbuotojus daugelį metų toleravo ir kodėl jų nepakeitė anksčiau?

Kadangi savivaldybės tarybos nariai žinojo apie paskirtą drausminę nuobaudą, galimą dokumentų klastojimą, apie daugumos darželio darbuotojų nepasitikėjimą direktore, o Kontrolės komiteto nariai G. Gružauskas, A. Jurevičius buvo išsamiai susipažinę ir su pačia audito ataskaita, tačiau balsavo prieš darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu, todėl kyla klausimas – kokias vertybes ir ką iš tikrųjų gina Lietuvos liberalų sąjūdžio frakcijos nariai, Darbo partijos nariai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys ir dalis socialdemokratų?

Savivaldybės tarybos posėdyje O. Cibulskytė skundėsi ir tarybos nariai klausė dėl jai daryto spaudimo ir dėl skubaus neeilinio tarybos posėdžio sušaukimo aplinkybių, todėl pateikiame išsamią informaciją apie tai. Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorei Orintai Cibulskytei grįžus į darbą, 2018 m. liepos 2 d. savivaldybės meras su darželio direktore aptarė susidariusią situaciją, kuriai esant tolimesnis direktorės darbas būtų sudėtingas ar net sunkiai įmanomas, ir žodžiu sutarė, kad situaciją įvertinti ir apsispręsti dėl tolimesnio darbo O. Cibulskytė turi iki liepos 9 d. Tačiau liepos 3 d. pas merą atvykusi darželio „Žvaigždutė“ darbuotojų delegacija informavo, kad dėl direktorės veiksmų dviem darželio darbuotojams prireikė medikų pagalbos, todėl tolimesnis darbas neįmanomas ir direktorė privalo būti atleista nedelsiant. Į susitikimą pakvietus O. Cibulskytę ir jai atvykus visos šalys konstatavo, kad tokioje situacijoje direktorei nėra galimybių toliau dirbti ir O. Cibulskytė 2018 m. liepos 3 d. savivaldybės merui pateikė siūlymą „Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu“, kuriame pasiūlė darbo sutartį nutraukti nuo 2018 m. liepos 10 d. Atsižvelgęs į gautą siūlymą ir vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 6 d.,  16 str. 2 d. 21 p., Švietimo įstatymo 59 str. 1 d. ir Darbo kodekso 54 str. 3 d., kurioje nustatyta, kad jeigu darbo sutarties šalis per penkias darbo dienas neatsako į pasiūlymą, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį atmestas, savivaldybės meras 2018 m. liepos 3 d. pasirašė potvarkį dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos neeilinio posėdžio sušaukimo 2018 m. liepos 10 d. Kadangi visi terminai bei procedūros nustatyti įstatymuose, todėl tarybos narių teiginiai dėl neva netinkamai ar per greitai sušaukto posėdžio yra nepagrįsti.

Taip pat savivaldybės meras pažymi, kad visiems savivaldybės įstaigų vadovams keliami aukšti nepriekaištingos reputacijos, profesinės kompetencijos ir gebėjimo vadovauti reikalavimai, be to, visoms įstaigoms keliami reikalavimai viešuosius pirkimus vykdyti skaidriai ir efektyviai. Savivaldybės meras gautą informaciją apie įstaigose nustatytus pažeidimus vertina principingai ir kiekvieną kartą, esant pagrindui, vadovų atžvilgiu pradeda drausminės nuobaudos skyrimo procedūras, kaip yra nustatyta įstatymuose. Savivaldybės mero teigimu, nei vienas galimus teisės aktų pažeidimus darantis įstaigos vadovas negali jaustis saugiai, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, narystės partijoje, giminystės ryšių ar pan., ir bet kokie pažeidimai yra ir visuomet bus vertinami principingai. Nusikalstamos veikos požymių turintys veiksmai, galimi dokumentų klastojimo atvejai savivaldybės įstaigose apskritai neįsivaizduojami ir netoleruotini, nepriklausomai nuo to, ar yra užbaigtas ikiteisminis tyrimas, ar paskelbtos tyrimo išvados, ar nustatyti įtariamieji ir jiems pritaikyta baudžiamoji atsakomybė.

Sunku patikėti, kad savivaldybės taryboje esantys verslininkai, kurie balsavo prieš darbo sutarties nutraukimą, taip pat elgtųsi ir savo įmonėse, jeigu nustatytų kad prekės ar paslaugos perkamos dvigubai brangiau nei rinkos kaina, jeigu nustatytų, kad įmonėje yra klastojami dokumentai ir kad didžioji dalis įmonės darbuotojų kategoriškai atsisako dirbti su tokiu kolega. Ar nustačius tokius faktus jie irgi lauktų teisėsaugos išvadų? Jeigu savo įmonėse jie elgtųsi kitaip, tai kodėl atėję į savivaldybės tarybos posėdį šie verslininkai vadovaujasi kitokiais standartais? Ar jų manymu savivaldybės įstaigoje tai yra leistina? O gal tai buvo normali ir įprastinė praktika anksčiau? Ar čia tiesiog yra dar vieni neatsakingi ir sunkiai paaiškinami politiniai žaidimai?

Dėl nustatytų viešųjų pirkimų organizavimo pažeidimų, darbo drausmės pažeidimų ir siekio išvengti drausminės atsakomybės galimai klastojant dokumentus, Orinta Cibulskytė yra praradusi savivaldybės mero pasitikėjimą ir sunku įsivaizduoti tolimesnį sklandų bei efektyvų įstaigos darbą supriešintame kolektyve vadovaujant Orintai Cibulskytei, kuri yra praradusi ir daugumos įstaigos darbuotojų pasitikėjimą. Todėl savivaldybės taryba artimiausiu metu turėtų grįžti prie klausimo dėl darbo sutarties su O. Cibulskyte nutraukimo vienu iš Darbo kodekse nurodytų pagrindų.

Savivaldybės meras kviečia darželio „Žvaigždutė“ ir kitų savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus pranešti apie galimai įstaigose atliekamus neteisėtus veiksmus bei pateikti visą turimą informaciją, kurios pagrindu galėtų būti atliekami tarnybiniai tyrimai arba kuri galėtų būti perduota teisėsaugos institucijoms.

2017-05-19 Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitą, skirtingų versijų Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ Mažos vertės tvoros montavimo darbų pirkimo komisijos 2016-03-10 protokolų Nr. VP-24 kopijas, 2018-05-11  Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ profsąjungos kreipimąsi ir 2018-07-04 Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ kolektyvo prašymą pridedame.

Pridedamų dokumentų kopijos galite peržiūrėti čia.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.