Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia viešą konkursą biudžetinės įstaigos Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos direktoriaus pareigas eiti

Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia viešą konkursą biudžetinės įstaigos Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos direktoriaus pareigas eiti (pareiginės algos pastovioji dalis – 2353 Eur).

Biudžetinės įstaigos Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos kodas 306139700, buveinės adresas Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys.

Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, kuri Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, kurių savivinkė yra Kaišiadorių rajono savivaldybė, centralizuotai atlieka bendrųjų funkcijų – buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo, informacinių technologijų, viešųjų pirkimų, nekilnojamojo turto valdymo, aptarnavimo – paslaugas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Kvalifikaciniai reikalavimai

Bendrieji reikalavimai:

 1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Specialieji  reikalavimai:

 1. būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 3. išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą, strateginį planavimą, biudžeto sandarą, asignavimų administravimą, ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus, žinoti įstaigos veiklos specifiką, tikslus bei funkcijas;
 4. gebėti strategiškai mąstyti – formuoti įstaigos strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti įstaigos tikslų įgyvendinimą;
 5. gebėti planuoti ir organizuoti darbą, tinkamai paskirstyti darbus ir užduotis, užtikrinti grįžtamąjį ryšį, gebėti įžvelgti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus;
 6. gebėti užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant įstaigos tikslų įgyvendinimo, sudaryti sąlygas savalaikiam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui, bendrauti ir bendradarbiauti tiek įstaigos viduje, tiek ir su visomis suinteresuotomis šalimis;
 7. mokėti veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius bei gebėti juos paskirstyti pagal prioritetus, užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi skaidriai ir už juos atsiskaitoma;
 8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, atstovauti įstaigai ir veikti jos vardu;
 9. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 10. mokėti dirbti ir naudotis „MS Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis informacinėmis sistemomis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, galiojantį vairuotojo pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 1. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes) ir įgūdžių, reikalingų šiai pareigybei užimti, sąrašą;
 2. vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus;
 3. užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedą);
 4. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje adresu portalas.vtd.lt. Dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Skelbimo Nr. 83722 (https://portalas.vtd.lt/lt/kaisiadoriu-bendruju-funkciju-tarnybos-direktorius-322;837220.html).

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Aprašo 5 punkte nurodytose interneto svetainėse, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Išsamesnę informaciją teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sekretorius Stasys Urbonavičius, el.paštas stasys.urbonavicius@kaisiadorys.lt, mob. 8 609 39 891.