Kaišiadorių rajono savivaldybėje sudaryta darbo grupė prisidės prie prekybos žmonėmis prevencijos

Žmogaus laisvės neliečiamumą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucija ir niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, negu nurodo šalies įstatymai, tačiau nusikalstama prekyba žmonėmis yra vis dar aktyvi mūsų visuomenėje.

Prekyba žmonėmis šiurkščiai pažeidžia esmines žmogaus teises, žaloja fizinę, psichinę, emocinę žmogaus būklę. Prekyba žmonėmis išlieka viena iš skaudžiausių šių dienų problemų, todėl jai spręsti vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, užtikrinantis efektyvesnį institucijų dalyvavimą, vykdant prekybos žmonėmis prevenciją ir plėtojant šiai problemai užkirsti kelią tinkamus veiksmus. Kovoje su prekyba žmonėmis labiausiai paveiki yra prevencija, ankstyvas situacijos suvokimas ir žmonių švietimas. Nors įgyvendinama daug prevencijos priemonių, prekybos žmonėmis aukų skaičius nuolat didėja, visuomenė dar nepakankamai įvertina šio nusikaltimo pavojingumą ir mastą. Turėtume būti labiau atidesni mus supančiai aplinkai, pastebėti žmonių išnaudojimo aukas ir stengtis joms pagelbėti.

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašu, patvirtinta kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupė, kuri prisidės prie bendro institucijų darbo  kovojant su prekyba žmonėmis. Darbo grupė analizuos prekybos žmonėmis tendencijas, rinks statistinius duomenis apie prekybos žmonėmis aukas, rengs kovos su prekyba žmonėmis prevencinių priemonių planus ir koordinuos jų įgyvendinimą. Prisidedant prie institucijų bendradarbiavimo, darbo grupė palaikys ryšius su Kaišiadorių rajono savivaldybės ir valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, bendruomenėmis prekybos žmonėmis prevencijos ir prekybos žmonėmis aukų nustatymo ir pagalbos joms suteikimo klausimais.

Kai prekybos žmonėmis aukos kreipsis pagalbos, sudaryta darbo grupė parengs pagalbos planą ir užtikrins pagalbos suteikimą konkrečiam asmeniui. Aukai, kuri nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, gali būti suteikta medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba, organizuojama materiali pagalba, kuri suteiks laikiną apgyvendinimą, aprūpins būtiniausiais drabužiais, maistu ir asmens higienos bei priežiūros paslaugomis. Siekiant integruoti nukentėjusius asmenis į visuomenės gyvenimą, kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupė, bendradarbiaudama su atitinkamomis institucijomis, organizuos pagalbą profesiniam mokymuisi ir įsidarbinimui.

Prie prekybos žmonėmis prevencijos savivaldybėje prisidės ir nevyriausybinės organizacijos: Kaišiadorių vyskupijos Kaišiadorių miesto parapijos „Caritas“, Moterų teisių asociacija, VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras ir kt.

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupė savo veiklą dar tik pradėjo, 2019 m. vasario 5 d. įvyko pirmasis darbo grupės posėdis, kurio metu buvo numatytos pagrindinės darbo grupės veiklos kryptys. VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro koordinatorė socialiniam darbui V. Matusevičiūtė supažindino su centro teikiama pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, aptarė centro ir Kaišiadorių rajono savivaldybės bendradarbiavimo galimybes. Centras  savo veiklą vykdo nuo 2001 metų. Šiuo metu organizacijoje dirba 10 socialinių darbuotojų, prekybos žmonėmis aukoms pagalbą suteikia psichologai, teisiniais klausimais padeda advokatai. Pranešėja išsamiai supažindino su Lietuvoje labiausiai paplitusiomis prekybos  žmonėmis formomis. Įvardijusi prostituciją, kaip tradiciškai atpažįstamą prekybos žmonėmis formą, V. Matusevičiūtė akcentavo šiuo metu pasireiškiančias ir kitus žmonių išnaudojimo būdus – žmogaus išnaudojimą darbui, nusikaltimams atlikti, fiktyvias santuokas, vyrų seksualinį išnaudojimą ir kt. Pranešėja pažymėjo, kad prekybos žmonėmis nusikaltimai įgauna naujų formų, pabrėžė, kad ypač svarbu koncentruotis į jų priežastis ir aktyviai dirbti kartu, siekiant prevenciškai įtakoti šį reiškinį.

Posėdžio metu darbo grupės nariai pristatė savo atstovaujamų institucijų (Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro, Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Užimtumo tarnybos Kaišiadorių klientų aptarnavimo skyriaus) kompetencijas, aptarė vykdomas prekybos žmonėmis prevencijos, pagalbos aukoms ir jų teisių apsaugos priemones. Kalbėta apie nusikalstamos veikos – prekybos žmonėmis – mastus Kaišiadorių rajono savivaldybės ir šalies lygmeniu. Posėdžio metu aptartas ir patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis 2019–2020 metų veiksmų planas. Plane numatyta nemažai švietėjiškų priemonių. Kovo mėnesį Kaišiadorių viešojoje  bibliotekoje VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras organizuos  paskaitą – diskusiją savivaldybės gyventojams  „Naujos prekybos žmonėmis formos – iššūkiai Kaišiadorių rajone“.

Tikimasi, kad kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės vykdoma veikla prisidės prie valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo veiksmų ir koordinavimo tobulinimo prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės klausimais.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.