Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kviečia tapti budinčiais globotojais

Padėkite be globos likusiems vaikams augti saugioje ir jų raidai palankioje šeimai artimoje aplinkoje.

Budintis globotojas – tai fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus. Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.

Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą.

Budinčio globotojo veiklą, pagalbos budintiems globotojams koordinavimą, teikimą ir budinčio globotojo veiklos finansavimą reglamentuoja Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko. Taip pat budinčiam globotojui už prižiūrimą vaiką mokama vaiko globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokų tiksliniai priedai, išmokos vaikams ir kitos išmokos, mokamos įstatymų nustatyta tvarka.

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, Savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, priežiūros motyvus;
  2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a);
  3. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Besidomintieji be tėvų globos likusių vaikų globa (rūpyba) ar priežiūra kviečiami kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją adresu: Katedros g. 4, Kaišiadorys, mob. 8 609 40 312, el. p. dovile.baciuliene@kaisiadorys.lt, taip pat į VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namų globos centrą adresu: Birutės g. 9, Kaišiadorys, mob. 8 683 62 110, el. p. kaisiadoriugc@gmail.com.