Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje įsigaliojo nauja struktūra

2017 m. gegužės 25 d. Nr. V17-138 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“. Šiuo tarybos sprendimu patvirtinta nauja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos struktūra įsigaliojo 2017 m. lapkričio 3 d. Administracijos struktūra pakeista ir žemiau nurodyti skyriai sujungti. Struktūriniai pokyčiai įvykdyti siekiant pagerinti darbo organizavimą ir geriau išnaudoti turimus resursus.

Ūkio plėtros ir Architektūros ir urbanistikos skyriai restruktūrizuoti į vieną – Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyrių. Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyrių sudaro 10 pareigybių, jam vadovauja Rimantas Želvys. Žemės ūkio skyrius pavadintas Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriumi. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (aplinkosaugai) ir to paties skyriaus vyriausiojo specialisto (mobilizacijai ir želdynams) pareigybes priskirtos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių sudaro 7 pareigybės, jam vadovauja Linas Lazauskas. Turto valdymo skyrių dabar sudaro 5 pareigybės. Vieną Ūkio plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė priskirta Turto valdymo skyriui. Švietimo ir Kultūros ir paveldosaugos skyriai restruktūrizuojami į vieną – Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. Švietimo, kultūros ir sporto skyrių sudarys – 10 pareigybių, šiam skyriuj vadovauja Rimutė Arlauskienė. Panaikinus  teisės  skyrių atsirado dvi vyriausiųjų specialistų pareigybės tiesiogiai pavaldžios Administracijos direktoriui. Daugiau informacijos apie patvirtintą struktūrą galite rasti čia.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos struktūra

Atlikus struktūrinius pokyčius darbuotojai nebuvo atleidžiami, trims skyrių vedėjams keitėsi darbo pobūdis ir funkcijos, jiems buvo pasiūlytos kitos valstybės tarnautojų pareigos, kiti restruktūrizuojamų skyrių darbuotojai, jų sutikimu, darbą tęsia naujuose skyriuose. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Stepanas nuo 2017 m. spalio 30 d. tarnybinio kaitumo būdu perkeltas į kitą įstaigą. Teisės skyriaus vedėja Dalia Jocienė nuo 2017 m. lapkričio 2 d. Savivaldybės administracijoje nebedirba.

Atliekant Savivaldybės administracijos struktūros pertvarką buvo siekiama geriau išnaudoti turimus resursus, padidinti darbo efektyvumą ir toliau išlaikant vieną mažiausių administracijų Lietuvoje, atlikti daugiau darbų.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto