Paviešintas Kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektas: gyventojai kviečiami teikti pasiūlymus

Kaišiadorių rajono savivaldybei 2021 m. numatyta gauti 18626 tūkst. Eur pajamų, iš jų: gyventojų pajamų mokesčio – 16598,0 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 290,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 1500,0 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 11,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 36,0 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 80,0 tūkst. Eur, pajamų iš baudų ir konfiskacijų – 9,0 tūkst. Eur, dividendų – 3,0 tūkst. Eur, vietinių rinkliavų – 18,0 tūkst. Eur ir kitų neišvardintų pajamų – 80,0 Eur.

Darbo užmokesčio fondas 2021 metams iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojamas 789,7 tūkst. Eur didesnis negu 2020 metų darbo užmokesčio faktas (lyginant planą 675,5 tūkst. Eur). 2021 metų darbo užmokesčio fondas – 11358,1 tūkst. Eur. Asignavimai darbo užmokesčiui biudžetinėms įstaigoms iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų numatyti 12 mėnesių.

Lėšos prekėms ir paslaugoms biudžetinėms įstaigoms planuojamos 2020 metų lygyje, komunalinėms paslaugoms planuojama pagal trijų metų vidurkį, atsižvelgiant į faktiškai panaudotas lėšas 2020 metais. Švietimo įstaigoms lėšos prekėms ir paslaugoms planuojamos pagal Mokyklų ūkio lėšų skyrimo tvarkos aprašą.

2021 m. savivaldybės biudžeto projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu.

Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos tvirtinamos, atsižvelgiant į 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo (toliau – Rodiklių įstatymas) 6 priede numatytus rodiklius. Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaičiuojamos dotacijos, vietinės rinkliavos, savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, pajamų iš mokesčių dalis specialiosioms ir tikslinėms programoms finansuoti. Lyginant su 2020 metais, savivaldybės prognozuojamos pajamos 2021 metais 63,0 tūkst. Eur mažesnės (0,34 proc.).

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis – 0,9704 proc., pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei.

Rodiklių įstatyme numatytos lėšos biudžetinių įstaigų pareiginės algos bazinio dydžio padidinimui iki 177 Eur, dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo, dėl MMA padidinimo iki 642 Eur nuo 2021-01-01.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybės biudžetas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

Gyventojai pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali pateikti iki 2021 m. vasario 15 d. Savivaldybės administracijos Finansų skyriui elektroniniu paštu: audrone.litvinskaite@kaisiadorys.lt.

2021 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės  biudžeto projektas

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 metų biudžete numatyti asignavimai vykdomoms programoms:

Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programa

Planuojamos lėšos paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti – 41,0 tūkst. Eur palūkanoms, 709,9 tūkst. Eur paskoloms grąžinti.

Savivaldybių dotacijų nuosavam indėliui užtikrinti grąžinimas – 37,1 tūkst. Eur.

Dviejų automobilių įsigijimo išlaidos – 50,0 tūkst. Eur, atsiskaityti už įsigytus du automobilius – 38,0 tūkst. Eur.

Civilinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas – 15,0 tūkst. Eur (2 akustinės sirenos, prietaisas radiacijai matuoti).

Daugiafunkciniai spausdinimo aparatai, 3 vnt. – 10,0 tūkst. Eur.

Nešiojamieji kompiuteriai, 20 vnt. – 20,0 tūkst. Eur.

Elektros rezervo generatorius – 32,0 tūkst. Eur.

Jaunimo politikos įgyvendinimas – 10,0 tūkst. Eur.

Naujagimio krepšelis – 12,0 tūkst. Eur

Direktoriaus rezervas – 120,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės kontrolierius. Darbo užmokestis apskaičiuotas 2,0 etatams – 72,0 tūkst. Eur.

Priešgaisrinės tarnybos viršininkas. Gelbėjimosi įranga, kompiuteriai, generatorius – 6,6 tūkst. Eur ir kitos prekės bei paslaugos – 40,1 tūkst. Eur.

Atviro darbo su jaunimu įgyvendinimas Rumšiškių kultūros centre – 16,7 tūkst. Eur, iš jų 9,6 tūkst. Eur įrengti virtuvėlę.

Švietimo programa

Mokinių pavėžėjimas – 110,0 tūkst. Eur.

Pagalba šeimai, atskirties mažinimas – interneto kortelėms, mokantis nuotoliniu būdu, įsigyti – 5,0 tūkst. Eur.

Švietimo įstaigoms išlaidos apskaičiuotos pagal Mokyklų ūkio lėšų skyrimo tvarkos aprašą, pridedant Švietimo skyriaus apskaičiuotas išlaidas patiekalų gamybai, kurui, automobilių draudimui.

Kaišiadorių l.-d. „Žvaigždutė“, Kaišiadorių l.-d. „Spindulys“, Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“– po 600 Eur vykdomų projektų „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ priežiūrai.

Kaišiadorių r. Rumšiškių l.-d. – 18060 Eur už patalpų nuomą.

Algirdo Brazausko gimnazija – 17,0 tūkst. Eur amfiteatro tipo auditorija su baldais ir organizacine įranga.

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija – 20,0 tūkst. Eur priestato statybos investiciniam projektui parengti.

Kultūros programa

Kultūros įstaigoms išlaidos suplanuotos pagal 2020 metų biudžetą, pridedant lėšas, skirtas renginiams.

Kaišiadorių muziejus – 5000 Eur pandusui prie J. Aisčio muziejaus įrengti.

Kruonio KC – 5000 Eur Kalvių salės stogelio remontas.

Socialinės apsaugos programa

Socialinės apsaugos programa – 2222,6 tūkst. Eur, iš jų 22,0 tūkst. Eur nemokamam mokinių maitinimui.

Ūkio plėtros programa

T. Brazio g. kapitalinis remontas – 12,0 tūkst. Eur.

Algirdo g. kapitalinis remontas – 1,0 tūkst. Eur.

Tiesiosios g. kapitalinio remonto projektas – 3,0 tūkst. Eur.

Dvaro g., kapitalinis remontas Paparčių seniūnija, kapitalinis remontas – 99,2 tūkst. Eur.

Privažiavimo kelias prie Kaišiadorių miesto stadiono – 64,2 tūkst. Eur.

Puntuko g. techninis projektas, hidrotechninė dalis – 44,0 tūkst. Eur.

Automobilių stovėjimo aikštelė Gudienoje prie Sodų g. 1 – 3 (200 kv. m.) – 30,0 tūkst. Eur.

Žaslių mstl. Čiobiškio ir Vilniaus gatvių dalies apšvietimo įrengimas – 21,0 tūkst. Eur.

Mokslo paskirties pastato („Vaikystės dvaras“) stogo remonto darbai – 86,5 tūkst. Eur.

Daugiafunkcinės arenos su plaukimo baseinu galimybių studijos parengimas (įvertinant galimybės rekonstruoti esamą baseiną) – 25,0 tūkst. Eur.

Kaišiadorių miesto ženklo parengimas (projektavimas) – 12,0 tūkst. Eur

Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro kapitalinio remonto tęstiniai darbai – 100,0 tūkst. Eur.

Medinio tako aptvėrimo įrengimas, apžiūros aikštelės įrengimas (Rumšiškės) – 10,0 tūkst. Eur.

Lietaus vandens nuotekų sutvarkymas prie garažų (prie banko) – 20,0 tūkst. Eur.

Miesto stadiono teritorijos sutvarkymas – 20,0 tūkst. Eur

J. Aisčio g. kapitalinis remontas su automobilių stovėjimo aikštele – 108,0 tūkst. Eur.

Viešųjų tualetų įrengimas Rumšiškėse, Žiežmariuose, Kruonyje – 40,0 tūkst. Eur.

Projektas „Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro sporto infrastruktūros sukūrimas“ – 182,4 tūkst. Eur (skolintos lėšos).

Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (II etapas muziejaus statyba) – 45,6 tūkst. Eur (skolintos lėšos).

Europos paveldo dienų 2021 organizavimas – 1,0 tūkst. Eur.

Kultūros paveldo restauravimo, tyrimo ir tvarkybos darbai Paparčiuose – 2,0 tūkst. Eur.

Virtualios ekskursijos po Paparčius parengimas – 5,5 tūkst. Eur.

Buvusios Dominikonų bažnyčios maketo sukūrimas ir įrengimas – 8,0 tūkst. Eur.

Krypties rodyklių į kultūros paveldo objektus įrengimas – 2,0 tūkst. Eur.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų, individualių apsaugos reglamentų parengimas – 3,0 tūkst. Eur.

Nuostolingų keleivinio transporto reisų nuostolio kompensavimas – 250,0 tūkst. Eur (lėšos numatytos sausio-liepos mėn.).

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

Prisidėjimas prie vandentvarkos projekto – 60000 Eur.

Hidrotechnikos statinio Kalniškių tvenkinyje remontas – 75000 Eur.

Prisidėjimas prie melioracijos darbų – 30000 Eur.

Socialinio būsto ir turto inventorizavimo programa

Kvartalų energinio efektyvumo didinimas – Gedimino g. 48, Kaišiadorys, 55,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 129,0 tūkst. Eur – skolintos lėšos.

Investicijų ir verslo plėtros programa

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės ir Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas, strategijų priemonių vykdytojų ir kitų projektų pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas – 110,0 tūkst. Eur.

Investicinių projektų valdymas – 60,0 tūkst. Eur.

Projekto „Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams“ vykdymas – 10,5 tūkst. Eur.

Projekto „ Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“ vykdymas – 14,0 tūkst. Eur.

Projekto „Rumšiškių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros gerinimas“ vykdymas – 80,0 tūkst. Eur.

Projekto „Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ vykdymas – 20,0 tūkst. Eur.

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas – 25,0 tūkst. Eur.

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas – 10,0 tūkst. Eur.

Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas – 26,7 tūkst. Eur.

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas – 43,9 tūkst. Eur.

Projekto „Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose“ vykdymas – 5,0 tūkst. Eur.

Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas – 5,0 tūkst. Eur.

Projekto „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ vykdymas – 10,0 tūkst. Eur.

Projekto „Tobulos organizacijos, teikiančios mokymo ir socialinės integracijos paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams, pilotinis modelis“ vykdymas – 85,9 tūkst. Eur.

Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone“ – 2 tūkst. Eur.

Projekto „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ vykdymas – 29,4 tūkst. Eur.

Projekto „Apšvietimo linijų įrengimas Gojaus g., Oginskių g., Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav.“ vykdymas – 4,7 tūkst. Eur.

Projekto „Bažnyčios g. ruožo, Palomenės k., Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas“ vykdymas –61,9 tūkst. Eur.

Projekto „Mokyklos g. ruožo, Kasčiukiškių k., Kaišiadorių apyl. sen. Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas“ vykdymas – 6 tūkst. Eur.

Projekto „Žvyruoto kelio asfaltavimas Žiežmarių apyl. sen.,  Kaišiadorių r. sav.“ vykdymas – 147 tūkst. Eur.

Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kaišiadorių rajone“ vykdymas – 20 tūkst. Eur.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios paskirties pastatuose – 49,6 tūkst. Eur.

Sklypo, esančio Pramonės g.  Kaišiadoryse, pritaikymas gamybinei (komercinei) veiklai – 30 tūkst. Eur.

Projekto  „Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje“ vykdymas – 240,7 tūkst. Eur.

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įgyvendinamų regioninių programų ir projektų dalinis finansavimas – 10,7 tūkst. Eur.

Verslo aplinkos gerinimas – 40 tūkst. Eur.

Viešųjų paslaugų verslui teikimas – 65 tūkst. Eur.

Kaišiadorių rajono smulkiojo verslo atstovų skatinimas „Metų apdovanojimai“ – 10 tūkst. Eur.

Viešųjų turizmo paslaugų teikimas – 62,0 tūkst. Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio formavimas – 2,8 tūkst. Eur.

Planuojama skolintis 571 tūkst. Eur. investiciniams projektams vykdyti.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų vykdymas – sėkmės atveju reiks iki 31280,86 Eur. Lėšos nesuplanuotos. Esant galimybei, lėšos bus numatomos.

Seniūnijų veiklos programa

Visoms seniūnijoms lėšos suplanuotos pagal 2020 metų lygį, papildomai pridedant lėšų sniegui valyti.

Kaišiadorių miesto seniūnas Lėšų suma 
Šaligatvio įrengimas (Gedimino g. 125) 12000
Geležinkeliečių tako ir apšvietimo linijos įrengimo projektas 9000
Iš viso 21000
Kaišiadorių apylinkės seniūnas
Greičio mažinimo kalnelis 4000
Žaslos g. griovių atstatymas 2000
Technikos g. remontas 2100
Skelbimų lenta Gudienos k. 500
Žaslos ir Pavasario g. apšvietimo linijos įrengimas 33460
Apšvietimo stulpų demontavimas 41 vnt. 5000
Patalpų remontas 1000
Iš viso 44060
Kruonio seniūnas
Seniūnijos kelių remontas 29990
Kruonio kapinių vartų remontas išsaugant autentiškumą 10000
Jonyliškių kapinėse šulinio įrengimas 2000
Morkūnų g. 18, Ginteikiškių k. vandentiekio ir nuotekų išvedžiojimas, dušų, kriauklių, klozetų įrengimas soc. būstuose 13000
Iš viso 54990
Nemaitonių seniūnas
Ringailių g., Ringailių k. apšvietimo linijos pratęsimas 5000
Iš viso 5000
Palomenės seniūnas
Mackūnų kelio remontas 2000
Rusių k. kelio remontas 11200
Seniūnijos pastato vidaus remontas 5000
Aikštelės prie įėjimo sutvarkymas 2000
Palomenės kapinių tvoros keitimas 10500
Apšvietimo linija Lomenos g. Palomenės k. 6500
Apšvietimo linija Ežero g. Neprėkštos k. 7000
Kompiuteris ir aukštapjovė 1900
Iš viso 46100
Paparčių seniūnas
Kelio PP4-Neravai-Čižo sodyba remontas 5000
Kelio PP7-Dainava-Čiviškės-Pūriškės remontas 5230
Takas Paparčių kapinėse 10000
Iš viso 20230
Pravieniškių seniūnas
Sutartinis įsipareigojimas už Pravieniškių g. apšvietimo linijos įrengimą 18900
traktoriukas aplinkai prižiūrėti prie mokyklos 5000
Iš viso 23900
Rumšiškių seniūnas
Rožių g. Antakalnio k. šaligatvio remontas 12500
Smarkiai pažeistų žvyrkelių atkarpų atstatymas 20000
Rumšiškių kapinių tvoros remontas 17000
Pandusas prie seniūnijos pastato 7000
Parko senosioms Rumšiškėms atminti projekto parengimas 10000
Uolės g. Dovainonių k. apšvietimo linijos įrengimas 1100 m 25440
Iš viso 91940
Žaslių seniūnas
Garažas (sutartinis įsipareigojimas) 4300
administracinio pastato katilinės remontas 2200
administracinio pastato tvora 1100
Automobilio priekaba 1050
Vandentiekio ir nuotekų įvadų įrengimas soc. būstuose (Papartėlių, Stabintiškių) 12500
Iš viso 21150
Žiežmarių apylinkės seniūnas
Balceriškių k. kapinių tvoros remontas 5000
Seniūnijos kelių ir gatvių remontas 22300
Juknonių k. ir Medinių Strėvininkų k. kapinių plėtimas 10000
Kairiškių kapinių paruošimas plėtrai 3000
Parko g. elektros apšvietimo įrengimo projektas ir darbai 18000
Iš viso 58300
Žiežmarių seniūnas
Žalgirio g. asfaltavimo projekto parengimas 10000
Žaslių g. šaligatvio remonto darbai 50000
Automobilių stovėjimo aikštelės asfaltavimas prie Žaslių g. 68 21500
Vilniaus g. šaligatvio projektavimas ir darbai 70000
Įrengti vandentiekį senosiose kapinėse 5000
Sodų g. 7 automobilių aikštelėje suremontuoti nutrauktą kabelį 2100
Kauno g. nuo 73 namo iki Sodų g. apšvietimo projektas ir įrengimas 6500
Iš viso 165100
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto