Planuojamas 2023 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetas: gyventojai kviečiami teikti siūlymus

Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai pateiktame sprendimo projekte 2023 m. siūloma tvirtinti daugiau kaip 46,2 mln. Eur biudžeto pajamų.

Lietuvos Respublikos 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Kaišiadorių rajono savivaldybei patvirtintas prognozuojamas gauti gyventojų pajamų mokestis – 24,4 mln. Eur. Lyginant su 2022 m., šių lėšų numatoma gauti 3,1 mln. Eur daugiau.

Atsižvelgiant į faktinį mokesčių rinkimą 2022 m. bei įvertinus patvirtintus mokesčio tarifus, 2023 m. planuojama, kad į savivaldybės biudžetą bus gauta 1,5 mln. Eur nekilnojamojo turto mokesčio, 0,4 mln. Eur žemės mokesčio, 1,7 mln. Eur kitų pajamų bei 0,09 tūkst. Eur valstybinės žemės nuomos pajamų.

2023 m. iš valstybės biudžeto Kaišiadorių rajono savivaldybei numatyta skirti apie 15,9 mln. Eur specialių tikslinių dotacijų. Didžiausia dotacija numatyta ugdymo reikmėms finansuoti – beveik 11,5 mln. Eur, kita suma skiriama valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti  – rajono priešgaisrinei tarnybai išlaikyti, socialinei paramai mokiniams, socialinei šeimų priežiūrai finansuoti, socialinei asmenų su negalia globai ir kt.

Dėl išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl geopolitinės situacijos ir jos galimo neigiamo poveikio valdžios sektoriaus finansams, savivaldybė gali pasiskolinti daugiau, nei planuojama grąžinti paskolų. Parengtame savivaldybės biudžeto projekte numatoma pasiskolinti 1,4 mln. Eur investicijų projektams finansuoti.

Įvertinus visus šiuo metu žinomus finansavimo šaltinius, savivaldybės biudžeto išlaidoms 2023 m. planuojama skirti 55,3 mln. Eur. Savivaldybės biudžeto projekte dar nėra žinomos visos 2023 m. planuojamos gauti dotacijos bei kitos tikslinės lėšos. Nėra gautas lėšų paskirstymas savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti, Kultūros ministerijos skiriama lėšų suma muziejui statyti.

Dėl išaugusių energetinių išteklių kainų išaugo komunalinių paslaugų sąnaudos, padidėjo išmokamų kompensacijų už šildymą, pašalpų suma. Komunalinėms paslaugoms planuojama 411,5 tūkst. Eur daugiau nei 2022 metais, kompensacijoms ir pašalpoms mokėti – 921,9 tūkst. Eur daugiau. Dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos, dėl padidėjusio pareiginės algos bazinio dydžio, minimalių koeficientų padidėjo planuojamas savivaldybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondas. Bendras darbo užmokesčio fondas 2023 metams iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojamas 2671,1 tūkst. Eur didesnis negu 2022 metų darbo užmokesčio faktas (lyginant planą 2488,1 tūkst. Eur). 2023 metų darbo užmokesčio fondas – 14997,9 tūkst. Eur.

Didžiausia asignavimų dalis numatoma Švietimo programai – 21,7 mln. Eur arba 39,25 proc. visų biudžeto lėšų. Antra – Socialinės apsaugos programa – 8,2 mln. Eur arba 14,91 proc. visų biudžeto lėšų. Toliau Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programa – 7,4 mln. Eur, iš jų 0,8 mln. Eur skiriama Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybai išlaikyti, per 0,8 mln. Eur šios programos lėšų skiriama finansiniams įsipareigojimams vykdyti.

Savivaldybė įgyvendina nemažai jau besibaigiančių iš Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės paramos finansuojamų projektų (Socialinio būsto fondo plėtra, Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra ir kt.) bei pradeda naujus: Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Turizmo jungčių formavimas su kaimyninėmis savivaldybėmis, Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir kt.

Taip pat planuojama šiais metais pradėti statyti muziejaus pastatą, kurio statybai numatoma skirti 0,8 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, atlikti Savivaldybės administracijos pastato kapitalinį remontą, kuriam numatoma skirti 0,5 mln. Eur.

Skiriama 50,0 tūkst. Eur lėšų iš savivaldybės biudžeto melioracijai, ES lėšomis rekonstruotų melioracijos statinių priežiūrai (šienavimas) – 50,0 tūkst. Eur.

Kol kas dar nėra patvirtintų kelionės išlaidų kompensavimo medicinos darbuotojams ir pedagogams tvarkos aprašų, tačiau priemonės numatytos. Patvirtintos priemonės skirtos medicinos darbuotojų pritraukimui į rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Norisi tikėti, kad šiam tikslui vėliau skirtos savivaldybės biudžeto lėšos tikrai atneš naudą savivaldybės gyventojams per pagerėjusį paslaugų prieinamumą.

2024 m. Kaišiadorys bus Lietuvos kultūros sostinė. Sudarytas darbo organizavimo ir priemonių įgyvendinimo planas, kurį įgyvendinant bus skiriamas didelis dėmesys aplinkos sutvarkymo, miesto įvaizdžio ir patrauklumo stiprinimui, taip pat projekto ilgalaikės vertės užtikrinimui. Tuo tikslu 2023 m. priemonių plane numatoma  apie 400,1 tūkst. Eur, 2024 m. planuojama 537,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programų lėšų.  Atidarymo renginys planuojamas 2023 m. pabaigoje. Šiam reikšmingam renginiui, taip pat Kaišiadorių – Lietuvos kultūros sostinės 2024 reprezentacinėms priemonėms ir komunikacijai numatoma 70,0 tūkst. Eur.

2023 metais, kaip ir pernai, savivaldybės gyventojai kviečiami teikti idėjas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, kurioms finansuoti numatyta 100,0 tūkst. Eur.

Pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gyventojai gali teikti iki 2023 m. sausio 23 d. Savivaldybės administracijos Finansų skyriui el. paštu audrone.litvinskaite@kaisiadorys.lt