Poetui Jonui Aisčiui suteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 15 d. posėdyje priėmė sprendimą „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Aisčiui“. Priėmus šį sprendimą, poeto Jono Aisčio atvaizdas iškabintas savivaldybės tarybos posėdžių salėje esančioje garbės piliečių galerijoje.

„Džiaugiamės galėdami Lietuvos valstybės atkūrimo  šimtmečio proga suteikti garbės piliečio vardą vienam žymiausių ir iškiliausių mūsų kraštiečių, kuris gimė netoli Rumšiškių ir vėliau savo eilėse taip gražiai aprašė mūsų krašto gamtą, kuris kūrybą tęsė išeivijoje ilgėdamasis savo gimtinės ir kurio kūrybos eilių anuomet ir dabartinėje Lietuvoje mokosi visi šalies moksleiviai. Jonas Aistis yra žymiausias iš poetų-lyrikų per visą mūsų raštijos istoriją bei yra neabejotinas Lietuvos patriotas ir Tėvynės meilės pavyzdys“, – sakė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio ženklas Jonui Aisčiui buvo įteiktas Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metu Kaišiadorių kultūros centre poeto giminaitei Jono Aisčio klubo „Katarsis“ prezidentei Karolinai Povilaitienei, garbės piliečio ženklas vėliau bus perduotas Jono Aisčio muziejui Rumšiškėse.

Siūlymą suteikti poetui, publicistui, filologijos mokslų daktarui Jonui Aisčiui Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardą, Kaišiadorių rajono garbės piliečio suteikimo komisijai pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera. Komisijai siūlymas dėl garbės piliečio vardo  suteikimo pateiktas atsižvelgiant į gautą poeto Jono Aisčio klubo „Katarsis“ prezidentės Karolinos Povilaitienės, Rumšiškių bendruomenės veiklos centro „Kokalnis“ bendruomenės pirmininkės Elvyros Kudrešovienės, hab. dr. literatūrologo Jono Linkevičiaus, VDU Garbės dr. Roberto Keturakio, Kauno Maironio literatūros muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės, Lietuvos rašytojų sąjungos narių: Stanislovo Abromavičiaus, Vytauto V. Lansbergio, Vlado Vaitkevičiaus ir Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos muziejininkės Gražinos Kazanavičienės siūlymą suteikti poetui, publicistui, filologijos mokslų daktarui Jonui Aisčiui Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardą.

Kaip rašoma grupės juridinių ir fizinių asmenų teikime – Jonas Aleksandravičius gimė 1904 m. liepos 7 d. Kampiškių dvare, nuo 1907 metų gyveno ir pradžios mokyklą baigė Rumšiškėse. Toliau mokėsi ir baigė „Aušros“ gimnaziją Kaune, dirbo raštininku Žemės ūkio banke. Tai buvo populiariausias savo kartos lietuvių poetas: besimokantis jaunimas atmintinai mokėjo kone visą jo kūrybą. Jonas Aleksandravičius studijavo literatūrą Kauno universitete ir Grenoblio universitete Prancūzijoje, kur 1944 m. apgynė filologijos mokslų daktaro disertaciją. Antrojo pasaulinio karo metais gyveno ir dirbo Nicoje, Paryžiuje. Okupavus Lietuvą čia grįžti negalėjo, todėl 1946 m. išvyko gyventi į JAV, kur buvo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas, dėstė Marianapolio kolegijoje, vėliau dirbo „Laisvosios Europos“ radijo redakcijoje ir Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Eilėraščius kūrė tiek gyvendamas Lietuvoje, tiek emigracijoje, iš viso išleido 12 poezijos ir prozos knygų, kuriose dainavo apie savo gimtąjį kraštą, jo eilėraščiai tapę liaudies dainomis. Už eilėraščių rinkinį  „Užgesę chimeros akys“ 1937 m. gavo Valstybinę premiją. Labai ilgėjosi Lietuvos, tačiau net aplankyti jos negalėjo. Mirė 1973 m. birželio 13 d. Vašingtone ir ten palaidotas, troško nors po mirties sugrįžti į Tėvynę. Vykdant poeto valią, 2000 m. birželio 29 d. buvo perlaidotas Rumšiškių kapinėse. Gimė Jonu Aleksandravičiumi, iki 1940 m. pasirašinėjo kaip Kossu-Aleksandravičius, Aleksandriškis, Kuosa-Aleksandriškis, o nuo 1952 m. oficiali pavardė Aistis.

Poetas Jonas Aistis yra devintasis Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės pilietis. Anksčiau garbės piliečio vardas buvo suteiktas Prezidentui Algirdui Brazauskui, kardinolui Vincentui Sladkevičiui, Vyskupui Juozui Matulaičiui, buvusiam LR Seimo nariui Broniui Bradauskui, žurnalistui Jonui Laurinavičiui, buvusiam Vokietijos miesto Osnabriuko Maltos ordino pagalbos tarnybos užsienio reikalų referentui Josef Bredol, Didžiosios Kovos apygardos vadui Jonui Misiūnui (slapyvardžiu Žalias Velnias), Arkipyskupui  Teofiliui  Matulioniui.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje kasmet vyksta poeto Jono Aisčio literatūros premijos konkursas, veikia Jono Aisčio muziejus, Rumšiškėse jo vardu yra pavadinta gatvė.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.