Prailgintas terminas kiaulių skerdimui buferinėse Afrikinio kiaulių maro zonose

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2016 m. rugsėjo 15 d. išleido direktoriaus įsakymą dėl buferinės Afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo pakeitimo.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 3 dalimi ir atsižvelgdamas į naujai nustatytus afrikinio kiaulių maro atvejus kiaulių laikymo vietose, bei Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugsėjo 14 d. raštą „Dėl kiaulių skerdimo neversliniuose ūkiuose skatinimo“, pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“:

1. Pakeičiu 1.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.5. kurie laiko ne daugiau kaip 100 vnt. kiaulių ir kurių kiaulių laikymo vietos yra Anykščių rajono savivaldybės Svėdasų, Andrioniškio, Viešintų, Debeikių, Skiemonių, Troškūnų, Traupio ir Anykščių seniūnijose, laikomas kiaules turi paskersti savo reikmėms arba VMVT patvirtintoje skerdykloje iki 2016 m. gruodžio 18 d.;“,

2. Pakeičiu 1.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.6. kurie laiko ne daugiau kaip 100 kiaulių ir kurių kiaulių laikymo vietos yra Jonavos rajono savivaldybėje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos, Lapių, Neveronių ir Vandžiogalos seniūnijose, Kėdainių rajono savivaldybės Pelėdnagių sen., Šėtos sen., Vilainių sen. Aristavos k., Bajėniškio k., Bublelių k., Daukainių k., Gegužinės vs., Girelės k., Kėžių k., Melagių k., Milžemių k., Užlukių k., Paplaukių k., Stasinės k., Valkaičių k., Truskavos sen. Taujankų k., Taujėnų k., Ukmergės rajono savivaldybės Siesikų sen Manteikių k. Marašuvos k., Tarakų k., paliesės vs., Reniūkų k., Elektrėnų savivaldybės Gilučių k., Kalninių Mijaugonių k., Strošiūnų k., Talpūnų k., Kietaviškių sen. Ašakienių k., Bajorų k., Būdos k., Dainavos k., Dainiškių k., Gilūšio k., Gojaus k., Jagėlonių k., Kareivonių k., Kloninių Jagėlonių k., Kloninių Mijaugonių k., Krokšių k., Lingių k., Naujųjų Kietaviškių k, Obenių k., Petrošiškių k., Poliesio k., Senųjų Kietaviškių k., Šilonių k., Šuolių k., Žikaronių k., Beižonių sen. Bendrių k., Būriškių k., Gailaičių k., laikomas kiaules turi paskersti savo reikmėms arba VMVT patvirtintoje skerdykloje iki 2016 m. gruodžio 18 d.“

3. Papildau 4 punktu ir jį išdėstau taip:

„4. Informuoju, kad kiaulių augintojai, nurodyti šio įsakymo 1.2.5 ir 1.2.6 papunkčiuose, pasiskerdę kiaules savi reikmėms arba VMVT patvirtintoje skerdykloje iki 2016 m. lapkričio 1 d., Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka pretenduoja gauti papildomą kompensaciją už išankstinį kiaulių paskerdimą.“

Valstybinės maisto ir veterinarijos direktorius
Jonas Milius