Priimtas sprendimas dėl įstaigų reorganizavimo į Savivaldybės biudžetinę įstaigą – Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centrą

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. posėdyje priėmė sprendimą reorganizuoti Kaišiadorių rajono pedagoginę psichologinę tarnybą ir Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centrą prijungimo prie Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro būdu.

Reorganizavimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti, gerinti atliekamų paslaugų kokybę. Įstaigų reorganizavimo būdas – prijungimas, po reorganizavimo veiks savivaldybės biudžetinė įstaiga Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras, po reorganizavimo biudžetinė įstaiga vykdys šias pagrindines funkcijas: vykdyti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio vaikų ugdymo programas saviraiškos bei meistriškumo srityje, siekti rezultatų sporto varžybose, vienyti gyventojus fiziniam aktyvumui palaikyti, sveikai gyvensenai, kūno kultūrai, sportui plėtoti bei populiarinti, įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą, sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi, savišvietos, saviraiškos poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų kompetencijų.

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centre bus keturi skyriai – Sporto skyrius, Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius, Švietimo centro skyrius ir Ūkio skyrius. Šioje įstaigoje bus vienas direktorius, ūkine veikla rūpinsis vienas darbuotojas. Skyrių vedėjai rūpinsis paslaugų teikimu.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.