Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas pradėjo eiti Darius Vilimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 19 straipsnio 1 ir 11 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 ir 5 straipsniais, priedėlio I dalies 5.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Savivaldybės mero 2019 m. balandžio 24 d. potvarkį Nr. V16-17 „Dėl kandidato į Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas teikimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendė skirti Darių Vilimą nuo 2019 m. gegužės 6 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.