Statybos užbaigimas – tik ištyrus šulinio vandenį

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyrius (toliau – Kauno departamento Kaišiadorių skyrius) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Vadovaujantis šiuo dokumentu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kartu su kitais dokumentais būtina pateikti ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadą apie geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams (toliau- Išvada). Išvados teikti neprivaloma, kai jungiamasi prie komunalinių inžinerinių tinklų.

Kaišiadorių rajono gyventojai dėl išvados gavimo turėtų kreiptis į Kauno departamento Kaišiadorių skyrių, adresu Gedimino g. 48, Kaišiadorys arba el. paštu kaisiadorys@nvsc.lt. Asmenys norintys gauti išvadą turėtų pateikti akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolų originalus. Jeigu vandens laboratorinius tyrimus atliko atestuota laboratorija, reikia pateikti  laboratorijos atestaciją liudijančius dokumentus, kuriuose nurodyta atestuota tyrimų sritis. Akredituotų laboratorijų sąrašą galima rasti adresu http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos. Vandens mėginiai tyrimams turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklo ar įvado, arba tiesiogiai iš šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą.

Specialistai atkreipia gyventojų dėmesį į tai, kad vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ 39 p., atliekant šulinių vandens saugos ir kokybės tyrimus turi būti nustatytas bent žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml); nitratų, nitritų, amoniako kiekis, permanganato indeksas, savitasis elektrinis laidis. Atliktų vandens saugos ir kokybės tyrimų rezultata turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.