Vaikų žaidimų aikštelės turi būti saugios

Specialistų teigimu, labai dažna vaikų sveikatos sutrikdymo priežastis yra traumos nesaugioje ir netinkamai įrengtoje aplinkoje. Dėl neatsargaus elgesio ar netinkamai įrengtų ir prižiūrimų įrenginių dažniausiai patiriamos traumos yra kaulų lūžiai, sumušimai/nusibrozdinimai, plėštinės žaizdos, patempimai, vidinių organų sumušimai, smegenų sukrėtimai. Specialistai nurodo, kad laipynės, kopėčios, sūpuoklės, čiuožyklos, karstyklės yra įrenginiai, dėl kurių vaikai susižaloja dažniausiai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus (toliau – NVSC Kaišiadorių skyrius) specialistai primena, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos higienos norma HN131:2015 ,,Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, kuri nustato pagrindinius vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, įrengiantiems žaidimų aikšteles ir patalpas, atliekantiems jų pagrindinę metinę kontrolę, žaidimų aikštelių ir patalpų savininkams, eksploatuojantiems bei pagal kompetenciją kontroliuojančioms institucijoms.

Vaikų žaidimų aikštelė – vaikų žaidimams, poilsiui ir ugdymui skirta aikštelė, kurioje įrengta įranga, kurios komponentai ir konstrukcijos elementai skirti vaikams žaisti lauke ar patalpoje. Nepriskiriami žaislai, potencialiai pavojingi įrenginiai, monetomis ar žetonais įjungiami žaidimų aparatai, sporto įranga.

NVSC Kaišiadorių skyriaus specialistai apgailestauja, kad dar 2016 m. pabaigoje jų organizuotas seminaras kuriame buvo pateikti pagrindiniai vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir priežiūros reikalavimai, nesulaukė nei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, nei įstaigų dėmesio. Žinia, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. visos vaikų žaidimų aikštelės turės būti saugios daugeliui gali būti netikėta. Dar yra šiek tiek laiko tam pasiruošti, todėl NVSC Kaišiadorių skyriaus specialistai primena, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigalioja žaidimų aikštelės eksploatuotojo ar savininko prievolė vykdyti vaikų žaidimo aikštelių kontrolę ir techninę priežiūrą. Už žaidimų aikštelių ir patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Nepaskyręs žaidimų aikštelių eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako pats aikštelės savininkas.

Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi:

  • užtikrinti žaidimų aikštelių įrangos, įskaitant ir pagalbinę įrangą (tvorą, vartelius ir pan.), dangos techninę priežiūrą ir kontrolę. Saugoti akredituotos įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.
  • Jeigu nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę saugai, – nedelsiant juos pašalinti. Jeigu to padaryti neįmanoma, užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama (ji blokuojama ar pašalinama).
  • Registruoti žaidimų aikštelės įprastinės apžiūrimosios bei eksploatacinės kontrolės veiksmus. Registruoti žaidimų aikštelės įrangos techninės priežiūros/remonto darbus. Registracijoje t. b. nurodyta atliktų veiksmų data, darbus vykdžiusio asmens vardas ir pavardė, parašas.

Taip pat turėtų paskirti atsakingus asmenis už įprastinę, eksploatacinę kontrolę bei techninės kontrolės organizavimą:

  • ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atlikti žaidimų aikštelių įprastinę apžiūrimąją kontrolę, įvertinant riziką kylančią dėl įrangos naudojimo (pavojus dėl sulūžusių dalių) bei vandalizmo atvejų arba klimato sąlygų;
  • ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, atlikti žaidimų aikštelių eksploatacinę kontrolę, vertinant įrangos veikimą ir stabilumą, susidėvėjimą (ypač judančių dalių), konstrukcinį vientisumą ir ypatingai atkreipiant dėmesį į bet kokį susidėvėjimą, trūkstamas detales, aštrias briaunas,  matomas  pamato dalis, dangos būklę;
  • ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių atlikti žaidimų aikštelių pagrindinę metinę kontrolę, kurios metu įvertinama įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių.

žaidimų aikštelė

Žaidimų aikštelių kontrolės rūšys

Įprastinė apžiūrimoji kontrolė (vykdo savininkas/eksploatuotojas) Turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Leidžia nustatyti akivaizdžias grėsmes, kylančias dėl vandalizmo, klimato sąlygų ir pan. Įvertinamas įrangos švarumas, supuvę, sulūžę dalys, sudaužyti buteliai. Aikštelėms, kur didelis vandalizmo pavojus, gali kasdien prireikti šios kontrolės.

Eksploatacinė kontrolė (vykdo savininkas/eksploatuotojas) Atliekama ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip. Tai išsamesnė kontrolė, tikrinant įrangos veikimą, konstrukcinį vientisumą ir stabilumą, ypatingai atkreipiant dėmesį į bet kokį susidėvėjimą, trūkstamas detales, aštrias briaunas, matomas pamato dalis, dangos būklę.

Pagrindinė metinė kontrolė (vykdo įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LSTENISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga konkretiems standartams). Turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių, kad būtų nustatytas bendras įrangos, pamatų ir paviršių saugos lygis dėl: atitikties konkrečios LST dalies reikalavimams; klimato poveikio, supuvimo arba korozijos; įrangos saugos lygio pasikeitimo dėl remonto arba dėl pridėtų ar pakeistų sudedamųjų dalių.

Dokumentai, kuriuos turi turėti savininkas/eksploatuotojas: gamintojų pateiktos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas, kontrolės ataskaitas ir bandymų sertifikatus, visus techninės priežiūros ir kontrolės įrašus.

Naujai statomų vaikų žaidimo aikštelių reikalavimai

Specialistai primena, kad prieš pradedant naudoti, žaidimų aikštelė turi būti įvertinta dėl atitikties Lietuvos standartų reikalavimams. Įvertinimą turi atlikti tik akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai (A tipo) kontrolės įstaiga. Aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Ši nuostata bus taikomos po 2017-07-01 jau veikiančioms ir naujai įrengiamoms žaidimų aikštelėms.

Veikiančios vaikų žaidimo aikštelės reikalavimai

Nuo 2017 m. liepos 1 d. ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių akredituotos įstaigos būtų atlikta žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinta jų įrangos, dangos atitiktis LST reikalavimams.

Žaidimo aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelės, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m., t. b. aptvertos tvora ar gyvatvore. Atkreiptinas dėmesys, kad tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno dalims. Jei varteliai užsiveria automatiškai pritraukimo mechanizmo, tai atverti varteliai 90 laipsnių kampu turi visiškai užsiverti ne greičiau, kaip per 5 sekundes. Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė. Draudžiama žaidimų aikštelėje sodinti ir auginti nuodinguosius augalus.

Specialistai prašo tėvelių ar vaikus žaisti atlydėjusių suaugusių asmenų atkreipti dėmesį, kad tinkamai įrengtoje vaikų žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena su informacija:

  • bendras telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai;
  • telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros specialistui;
  • žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas ir savininkas;
  • kokio amžiaus vaikams skirta žaidimų aikštelė, kita reikalinga informacija (pvz. paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data).

NVSC Kaišiadorių skyriaus specialistai prašo kaišiadoriečių būti pilietiškais ir, pastebėjus netinkamai įrengtas ar eksploatuojamas vaikų žaidimo aikšteles, nedelsiant informuoti, kad būtų laiku imtasi reikiamų priemonių ir išvengta vaikų skaudžių traumų.