Pratęsiamas papildomas viešųjų darbų paraiškų priėmimas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kartu su Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriumi pratęsia viešųjų darbų paraiškų priėmimą Kaišiadorių rajono darbdaviams, norintiems organizuoti viešuosius darbus 2015 metais asmenims, užsiregistravusiems Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje.

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje numatomi organizuoti šie viešieji darbai:

1.Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:
1.1. priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimui, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimui, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymui skirti laikino pobūdžio darbai
1.2. mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimui skirti laikino pobūdžio darbai
1.3. savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise skirti laikino pobūdžio darbai
1.4. socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimui skirti laikino pobūdžio darbai
1.5. antrinės sveikatos priežiūros organizavimui įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka skirti laikino pobūdžio darbai
2. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms atlikti:
2.1. savivaldybės saugomų teritorijų steigimui, apsaugai ir tvarkymui skirti laikino pobūdžio darbai
2.2. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymui ir apsaugai, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugai, tvarkymui ir kūrimui skirti laikino pobūdžio darbai

Darbdaviams, Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus siuntimu įdarbinusiems bedarbius viešiesiems darbams atlikti, kas mėnesį padengiamos darbo užmokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal valstybės nustatytą minimalųjį valandinį atlygį, valstybinės socialinio draudimo įmokos ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

Darbdaviai, norintys organizuoti viešuosius darbus, pateikia šiuos dokumentus:

1. Paraišką dalyvauti atrankoje.

2. Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

3. Viešųjų darbų vykdymo darbo užmokesčiui skirtų lėšų sąmatą.

   Kaišiadorių rajono savivaldybei paraiškas pateikti iki 2015 m. rugsėjo 2 d. į 120 kabinetą, Bažnyčios g. 4. Dėl informacijos kreiptis telefonais: 8 620 13056, (8 346) 53 977.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija