Antikorupcijos komisija: savivaldybių įmonių veikla nėra tinkamai prižiūrima

Gruodžio 30 dieną Antikorupcijos komisija posėdyje domėjosi valstybės ir savivaldybės įmonių veiklos priežiūros ir kontrolės efektyvumo bei skaidrumo klausimais.

Atkreiptas dėmesys, kad savivaldybės, vykdydamos savivaldybės įmonių veiklos priežiūrą, ne visada vadovaujasi Vyriausybės nustatyta tvarka ir gerąja praktika, kuriomis reglamentuojamas savivaldybės įmonės kolegialaus priežiūros organo – valdybos – sudarymas. Pastebėta, kad yra neskelbiama ir nevykdoma kontroliuojamų įmonių valdymo organų – valdybos narių – atranka arba nėra nustatyti konkretūs motyvai dėl vykdyto valstybės tarnautojų atrankos proceso, todėl neaišku, pagal kokius gebėjimus, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją, profesinę ir (ar) darbo patirtį buvo atrinkti tam tikri savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai į savivaldybės įmonių valdybas. Savivaldybės administracijos direktoriai kartais valdybų nariais skiria asmenis, kurių dauguma yra susiję tarnybinio pavaldumo ryšiais ir dažniausiai tuo pat metu savivaldybės administracijoje yra atsakingi už tų įmonių veiklos priežiūrą, kontrolę, koordinavimą ar ekonominį įvertinimą, o dažnai valdybų nariais skiriami asmenys galimai atsižvelgiant į politines priklausomybes.

„Turi būti siekiama, kad į valstybės ir ypač savivaldybių valdomų įmonių valdybas asmenys būtų skiriami išeliminuojant politines pažiūras, giminystės ir draugystės ryšius, priklausomumą ar tarnybinį pavaldumą. Pagrindiniai kriterijai atrenkant valdybos narius turi būti viešumas, nepriklausomumas, kompetencija“, – pažymėjo komisijos pirmininkas Algirdas Stončaitis.

Komisija išklausė informaciją apie Specialiųjų tyrimų tarnybos, atliekant korupcijos rizikos analizes savivaldybėse, pastebėtus korupcijos rizikos veiksnius, Vyriausybės atstovų apskrityse vykdomus savivaldybių priežiūros veiksmus, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemones, kurių imtasi siekiant efektyvios šios srities kontrolės.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės kontrolė šiuo metu atlieka auditą dėl valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių priežiūros, komisija nusprendė tęsti parlamentinės kontrolės veiksmus ir prašyti Valstybės kontrolę pristatyti audito išvadas. Komisija taip pat svarstys pasiūlymus dėl reikalingo savivaldybių valdomų įmonių priežiūros ir kontrolės teisinio reglamentavimo pakeitimo, ragins savivaldybių antikorupcijos komisijas, savivaldybių kontrolierius atkreipti dėmesį ir skirti prioritetą savivaldybių valdomų įmonių priežiūros skaidrumui bei efektyvumui įvertinti.

Susipažinusi su posėdyje įvardintomis korupcijos rizikomis, komisija taip pat nusprendė prašyti Vyriausybės kanceliariją įvertinti atrankos į valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialius organus centralizavimo tikslingumą, šią funkciją perduodant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, o taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministeriją atlikti savivaldybių 2020 m. vykdytos savivaldybių įmonių valdymo kontrolės efektyvumo ir atitikimo teisės aktams sisteminį vertinimą.