Informacija dėl Žaslių miestelio bendrojo plano keitimo pradžios

Kaišiadorių rajono savivaldybė informuoja apie pradedamą rengti Žaslių miestelio bendrojo plano keitimą (toliau – Bendrasis planas).

Planavimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. V17-87 „Dėl Žaslių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1E-2186 „Dėl Žaslių miestelio bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1E-2186. Susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.ltTPD Nr. K-VT-49-23-116).

Planuojama teritorija: Žaslių miestelio, Guronių kaimo ir aplinkinės teritorijos, planuojamos teritorijos plotas – 1683 ha (16,83 kv. km).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės dalies bendrasis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovėslygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai: nustatyti Kaišiadorių rajono tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. V17-87 „Dėl Žaslių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“:

 1. Sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
 2. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
 3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.
 4. Numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
 5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
 6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
 7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
 8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Planavimo uždaviniai ir privalomieji reikalavimai:

 1. Žaslių miestelio bendrojo plano keitimą rengti įvertinant tai, kad Žasliai vystomi kaip istorinis miestelis su siūlomu išskirti senamiesčiu, taip pat atsižvelgiant į išskirtinę gamtinę rekreacinę aplinką, Žaslių miestelio viziją kurti kaip turizmo ir aktyvaus poilsio centro, patogaus investuoti, gyventi ir svečiuotis;
 2. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 3. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, atsižvelgiant į miestelio centrinės dalies savitumus, numatyti atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
 4. sudaryti palankias sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo ir poilsio sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinančioms atsparumą klimato kaitos reiškiniams;
 5. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 6. numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
 7. tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją, numatyti urbanistinių struktūrų formavimo ir pertvarkymo principus;
 8. nustatyti teritorijas, kurių tolesniam vystymui turi būti rengiami detalieji ir (ar) specialieji planai bei teritorijas, kuriose architektūriniu, urbanistiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingi objektai būtų planuojami ar projektuojami rengiant architektūrinius konkursus;
 9. bendrąjį planą papildyti privalomaisiais teritorijos naudojimo reikalavimais (funkcinių zonų tipais, jų turiniu, naudojimo paskirtimis, galimais naudojimo būdais, plėtros parametrais, įgyvendinimo prioritetais, reikalavimais prekybos objektų plėtrai), kurie paryškintų miestelio savitumą, atitiktų miestelio identitetą ir stiprintų miestelio potencialą turizmui ir rekreacijai;
 10. patikslinti numatytų urbanizuoti teritorijų vystymo poreikį, atsižvelgiant į Žaslių miestelio bendrojo plano įgyvendinimo rodiklius;
 11. detalizuoti Kaišiadorių rajono bendrąjį planą, patikslinant teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant leidžiamuosius užstatymo intensyvumo rodiklius, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį, teritorijos naudojimo tipą su didžiausiais leidžiamaisiais užstatymo tankio rodikliais, nustatant urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus, įvertinti parengtus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdos projektus ir dokumentus dėl žemės naudojimo paskirties keitimo;
 12. patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis, detalizuoti Kaišiadorių rajono bendrajame plane nustatytų neurbanizuotų ir neurbanizuojamų (žemės ūkio) teritorijų naudojimą, numatant užstatymo reglamentus žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ūkininko ūkio sodybų statybai, kaimo turizmo paskirties pastatų ir (ar) kitų žemės ūkio veiklai reikalingų statinių ir pastatų statybai bei specializuotų ūkių pastatų ir (ar) statinių statybai, įvertinant pastarųjų SAZ poveikį aplinkinėms teritorijoms, nustatyti žemės ūkio paskirties sklypų dalinimo principus atsižvelgiant į kraštovaizdį ir gamtinę aplinką;
 13. numatyti planuojamoje teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir visuomeninių pastatų atnaujinimo (modernizavimo), jų energetinio efektyvumo didinimo priemones vadovaujantis Kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu;
 14. numatyti teritorijas socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai, nustatyti jų vystymo reikalavimus, numatyti galimybę kurti plataus spektro apgyvendinimo (svečių namai, kempingai, viešbučiai, nakvynės namai, senelių namai ir kt.) paslaugas;
 15. nustatyti ir (ar) patikslinti turistinių trasų ir rekreacinių teritorijų išdėstymą, jų tvarkymo ir naudojimo reglamentus, esamų ir siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymą, miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis galimybes;
 16. patikslinti bendro naudojimo viešųjų erdvių, želdynų teritorijas, numatyti priemones jiems atkurti, esamų apsaugą ir naudojimą, patikslinti esamus ir numatyti perspektyvinius turizmo ir poilsio infrastruktūros elementus;
 17. numatyti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energijos objektų išdėstymo reikalavimus ir numatyti šių statinių ir objektų išdėstymą, suplanuojant atskiras inžinerinės infrastruktūros funkcines zonas (išskyrus pavienius objektus, kurie gali būti ir kitose funkcinėse zonose);
 18. nustatyti sąlygas subalansuotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, vystyti, plėsti nemotorizuotų transporto priemonių infrastruktūros (dviračių, pėsčiųjų takų) tinklą, numatyti tokios infrastruktūros plėtros prioritetus;
 19. atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius įvertinti tranzitinio transporto eliminavimo galimybę, nukreipiant jį ne per Žaslių miestelį, suplanuojant (patikslinant) Žaslių aplinkkelio koridoriaus ribas. Patikslinti miestelio planinei struktūrai svarbių gatvių išdėstymą, įvertinti esamų gatvių kategorijų racionalumą ir, jei reikia, jas patikslinti, numatyti gatvių išdėstymą planuojamose urbanizuoti teritorijose, nurodyti ir pateikti esamų ir planuojamų gatvių kategorijas ir gatvių pločius, apsaugos zonas ir jų ribas;
 20. įvertinti planuojamoje teritorijoje esančių civilinių kapinių plėtros poreikį ir numatyti galimybę jų plėtrai ir (ar) naujų civilinių kapinių steigimui, įvertinant sanitarinės apsaugos zonos atsiradimą;
 21. vadovaujantis darnios plėtros principais, planuojamoje teritorijoje išskirti prioritetines ir neprioritetines inžinerinės ir socialinės infrastruktūros teritorijas;
 22. detalizuoti prioritetinėse teritorijose inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principus, nustatant inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, rezervuojant teritorijas, reikalingas komunikaciniams koridoriams, socialinės infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti reikalingiems objektams statyti ir (ar) eksploatuoti;
 23. numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai vystyti reikalingų preliminarių lėšų poreikį.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT 56121 Kaišiadorys, tel. 8 346 20450, direktorius@kaisiadorys.lt, interneto svetainė https://kaisiadorys.lt/ . Informaciją teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, el. paštas: sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt., tel. 8 647 07969

Plano rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  uabelberta@gmail.com. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549,  el. p. uabelberta@gmail.comevaldas.ramanauskas@ktu.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.ltTPD Nr. K-VT-49-23-116) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos (apie susipažinimą su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais bus paskelbta papildomai). Prie pasiūlymo turi būti pridėta nagrinėjamos teritorijos situacijos schema ar sklypo planas, kiti teritorijos naudojimo dokumentai. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.