Kaišiadorys senose fotografijose

Kiekvienas miestas ir miestelis turi savo istoriją. Ne išimtis yra ir mūsų miestas – Kaišiadorys.

Pirmąkart Kaišiadorių vietovardis buvo paminėtas dar 1590 m. Pats Kaišiadorių miestas pradėjo kurtis XIX a. 2-ojoje pusėje, kuomet buvo pradėtas tiesti geležinkelis Vilnius–Kaunas, o vėliau pradėta tiesti Liepojos–Romnų geležinkelio atšaką link Šiaulių per Kaišiadorių dvaro laukus.

Kaišiadorys tapo svarbiu geležinkelio mazgu. 1862 m. kovo 15 d. pro Kaišiadorių dvarą ir Jatkonių kaimą nesustodamas pravažiavo pirmasis traukinys. Kaišiadoryse jis nesustojo todėl, nes čia dar nebuvo geležinkelio stoties. Traukinių stotis atsirado tik nutiesus dar vieną geležinkelį.

1869 m. buvo sudarytas Liepojos geležinkelio projektas, kuris ties Jatkonių kaimu turėjo atsišakoti nuo esamos Lentvario-Kauno geležinkelio atšakos ir vesti į didžiausią tuo metu carinės Rusijos uostą – Liepoją. Netrukus šis geležinkelis buvo nutiestas ir 1871 m. spalio 24 d. iš Vilniaus per Jatkonis į Liepoją nauja geležinkelio atšaka išvažiavo pirmasis traukinys.

Geležinkelių sandūroje buvo įkurta Jatkonių geležinkelio stotis (pavadinta artimiausio kaimo, kurio žemėse įsikūrė, vardu). Tačiau visi ėmė painioti šios stoties pavadinimą su tuometinės Rusijos-Prūsijos pasienyje buvusia stotimi Eitkūnais, todėl buvo nuspręsta pakeisti stoties pavadinimą į kitą. 1871 m. gruodžio 8 d. Jatkonių geležinkelio stotis pagal netoliese buvusio dvaro pavadinimą pavadinta Kaišiadorių geležinkelio stotimi.

Kaišiadorys senose fotografijose (54)

1906 m. buvo pradėta statyti Kaišiadorių bažnyčia. Tais pačiais metais susikūrė ir Kaišiadorių parapija. 1915 m. liepos 22 d., Pirmojo pasaulinio karo metu, Kaišiadoris okupavo Vokietija. Kaišiadorys pirmąkart tapo administracinio vieneto – apskrities centru.

1918 m. lapkričio 23 d., dar tebesant okupantų vokiečių daliniams, Kaišiadorių klebono kun. Alfonso Varno iniciatyva susikūrė Kaišiadorių parapijos (valsčiaus) komitetas. Ši data laikoma Kaišiadorių savivaldos pradžia. Po kelių savaičių, 1918 m. gruodžio 16 d., Kaišiadoryse įvyko apskrities valsčių ir parapijų komitetų atstovų suvažiavimas, kuriame buvo suformuotas Kaišiadorių apskrities komitetas.

Kaišiadorių miestas įėjo ir į nepriklausomos Lietuvos geležinkelių istoriją – 1919 m. liepos 6 d. iš Kaišiadorių į Radviliškį išvyko pirmasis Lietuvos traukinys.

1920 m. Lenkijai okupavus Trakus ir rytų Lietuvą, Kaišiadorys tapo Trakų apskrities ir neokupuotos Vilniaus vyskupijos dalies centru.

1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI bule „Lituanorum gente“ įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją. Kaišiadorys tapo vyskupijos centru.

1928 m. po rekonstrukcijos Kaišiadoryse pradėjo veikti klijų fabrikas, kuris buvo stambiausias to meto fabrikas Lietuvoje.

1934 m. Kaišiadoryse pastatyti apskrities savivaldybės rūmai, o 1935 m. – Kaišiadorių vyskupijos kurijos rūmai (archit. Vaclovas Michnevičius). 1936 m. buvo pašventinta Kaišiadorių katedra.

Kaišiadorys senose fotografijose (13)

Antrojo pasaulinio karo metu traukdamasi Vokietijos kariuomenė sudegino geležinkelio stotį ir išardė bėgius. 1946 m. balandžio 24 d. įkūrus apskritį Kaišiadorys gavo miesto teises (iki tol buvo miestelis). Sovietmečiu Kaišiadoryse buvo pastatyti du dideli paukštynai, Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinių tyrimų instituto veterinarijos skyrius, ligoninė, valgykla-restoranas (architektas A. Kučinskas).

1996 m. patvirtintas Kaišiadorių herbas, herbo pagrindu taip pat paruošti ir patvirtinti Kaišiadorių vėliavos ir antspaudo etalonai.

Daugiau Kaišiadorių miesto ir miestelių nuotraukų galite pamatyti mūsų Facebook’o puslapyje Kaišiadoriečiams.lt.