Paukštininkų gatvėje projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas

Paukštininkų gatvė Kaišiadorių miesto teritorijoje sutampa su Valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr.1807 Kaišiadorys – Antakalnis, kurio savininkas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Nagrinėjamo ruožo gretimybėse yra išsidėstę šie visuomeninės reikšmės ir kiti objektai: Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, pažintinis Girelės takas skirtas rekreacijai, netoliese taip pat yra sporto kompleksas, futbolo centras, Žiežmarių girininkijai priklausantis miškas, prekybos centrai.

Paukštininkų gatvės ruožas, kuriame numatoma įrengti naują pėsčiųjų ir dviračių taką prasideda ties sankryža su Girelės gatve ir Girelės pažintiniu taku ir tęsiasi pietrytine kryptimi iki žiedinės Paukštininkų – Gedimino g. sankryžos. Ruožo ilgis apie 418 m. Šiuo metu vakarinėje gatvės dalyje yra esamas šaligatvis/takas. Jis nepažymėtas nei vertikaliuoju nei horizontaliuoju ženklinimu. Šaligatvio/tako danga puse projektuojamo ruožo (iki Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos) yra iš betoninių trinkelių dagos, o ruožas nuo gimnazijos iki Girelės pažintinio tako yra asfaltbetonio dangos.

Dangų plotis svyruoja nuo 1,70m iki 3,00m. Abi šaligatvio/tako esamo dangos yra prastos būklės, smarkiai išsikraipiusio skersinio profilio – duobėtos, vietomis dangos ištrupėjusios. Aplink šaligatvį/taką nėra įrengtų vejos bortų, o vietose kur jie – stipriai ištrupėję ir išsikraipę. Gatvės bortai, ties nežymėtomis pėsčiųjų perėjomis neįrengti arba stipriai išsikraipę ir ištrupėję. Atlikus natūrinius tyrimo ir įvertinus esamą šaligatvio/tako dangą, galime daryti išvada, kad pažeidžiamiausiems eismo dalyviams judėti yra nesaugu ir nepatogu, po lietaus tako dangose stovi vanduo.

Esamas šaligatvis/takas nuo kelio/gatvės važiuojamosios dalies atskirtas šonine skiriamąją juosta, kurios plotis svyruoja nuo 1,40m iki 3,60m. Šioje juostoje išdėstyti esami apšvietimo stulpai ir kelio ženklai, esamų augančių želdinių nėra.

Esamo tako pabaiga, ties žiedine sankryža, įsijungia į naujai suprojektuotą betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų ir dviračių taką. Naujas takas pažymėtas vertikaliuoju ženklinimu, ties pėsčiųjų perėjomis įrengti įspėjamieji paviršiai ir vedimo paviršiai vedantys iki įspėjamųjų paviršių. Esamoje rekonstruojamoje šaligatvio/tako atkarpoje žmonėms su specialiaisiais poreikiais jokios judėjimo galimybę ir saugumą užtikrinančios priemonės nėra įrengtos.

Paukštininkų gatvės atkarpoje, kurioje projektuojamas dviračių ir pėsčiųjų takas yra įrengtos dvi pėsčiųjų perėjos, rekonstruoja pėsčiųjų perėja prie žiedinės sankryžos, šalia projektuojamo tako trasos pabaigos ir ties projektuojamos trasos viduriu esančia Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos. Antroji pėsčiųjų perėja yra įrengta iškili. Įrengti vertikaliojo ženklinimo 533 ir 534 ženklai. Prieš perėją 50 m atstumu geltoname fone įrengti papildomi įspėjamieji 105 „Vaikai“.

Pėsčiųjų ir dviračių tako projektiniai sprendiniai numatyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai, R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos ir miesto bendruoju planu.

Pėsčiųjų ir dviračių trasos sprendiniai numatomi minimaliai keičiant esamą pėsčiųjų ir dviračių takų trasą, dėl esamų inžinerinių tinklų ir privačių sklypų ribų išsidėstymo. Pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus atstumas nuo pėsčiųjų ar pėsčiųjų ir dviračių tako iki stacionarių kliūčių – šiuo atveju esamų apšvietimo stulpų – turi būti 0,50 m, išimtinais atvejais taikomas – 0,25 m. Projektuojamos trasos ilgis siekia apie 418 m. Pėsčiųjų ir dviračių tako trasa suprojektuota iš vienos R=800 m dydžio kreivės. Taip pat trasoje numatyti du lūžio taškai nesudarantys kampo didesnio nei 1%, todėl kreivės šiose vietose nebuvo brėžiamos, o taip pat du lūžio taškai numatyti ties nežymėta pėsčiųjų perėja esančia Pk 2+03 – Pk 2+08.

Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako išilginis profilis projektuojamas kiek įmanoma labiau prisitaikant prie esamo tako išilginio profilio. Tačiau, siekiant išlaikyti paviršinio vandens surinkimui keliamu minimalius išilginio profilio nuolydžių reikalavimus, vietomis išilginis profilis buvo pažemintas, o vietomis pakeltas esamo išilginio profilio atžvilgiu. Pažeminimas numatytas maksimaliai nukasant 7 cm esamo paviršiaus, o maksimalus paaukštinimas siekia 13 cm. Išilginis profilis suprojektuotas iš dviejų išgaubtų kreivių.

Projektuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas kurio reglamentuotas minimalus plotis 2,50 m. Skersinis tako nuolydis siekia 1,50 %. Projektuojamas tako žemės sankasos nuolydis – 4%.

Takas iš abiejų pusių planiruojamas projektinius sprendinius tolygiai suvedant į aplinkines teritorijas. Planiravimui naudojamas nuimtas dirvožėmis, kurį numatyta apsėti žolės sėklų mišiniu. Paviršio vandens tinkamam nuvedimui, nuolydžio kryptimi, už vejos borto numatomas 0,20-0,50 m pločio dirvožemio sluoksnio užpylimas įrengiamas su 8% nuolydžiu, už kurio pradedamas formuotišlaitas. Šlaitai numatyti ≥1:1,5 santykiu suvedant į esamą teritoriją.

Visi projektiniai sprendiniai numatomi iki gatvės raudonųjų linijų. Esami inžineriniai tinklai po projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako danga yra apsaugoti ir įrengti didesniame nei 1 m gylyje, todėl tako žemės darbų atlikimas esamies inžineriniams tinklams neigiamos įtakos neturės. Tako elementai įrengiami pagal technologinius reikalavimus naujai įrengiant lovius.

Projekte numatomas nusidėvėjusių, sutrupėjusių ir netinkamo aukščio gatvės bortų, ties nežymėtomis pėsčiųjų perėjomis, keitimas naujais. Naujų gatvės bortų vietos pažymėtos brėžinyje – dangų ir eismo organizavimo planas. Aplink gatvės bortus numatytas asfalto dangos atstatymas įrengiant pilną dangos konstrūktyvą. Asfalto dangos konstrukcija, ties nežymėtomis perėjomis numatyta vadovaujantis KPT SDK 19 lentelę Nr.14, kadangi šie įvažiavimai esamoje situacijoje yra į privačią mokyklos teritoriją ir į Girelės pažintinį taką.

Numatytos asfaltbetonio dangos konstrukcijos pasirinktas apkrovos tipas – lengvas (retas transporto priemonių su 5 t ašies apkrova važiavimas ir išimtinis transporto priemonių su 11,5 t ašies apkrova važiavimas).

Įvažiavime į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją numatytas esamos asfaltbetonio dangos frezavimas ir naujo viršutinio 6 cm storio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas (įrengiamos dangos ribas žiūrėti dangų ir eismo organizavimo plane). Šios dangos keitimas numatomas ties pėsčiųjų ir dviratininkų pervaža iki pagrindinio kelio, kadangi šioje vietoje asfaltbetonio dangos būklė prasta, skersinis profilis išsikraipęs. Taip pat abiejose įvažiavimo pusėse keičiami gatvės bortai, todėl siekiant sprendinių tolygumo ir gerų judėjimo sąlygų visoje projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako trasoje, šie sprendiniai būtini.

Projekte numatyta rekonstruoti esamą nežymėtą pėsčiųjų perėją per įvažiavimą į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją (Pk2+05). Rekonstruojant pėsčiųjų perėją numatyta pakeisti gatvės bortus įrengiant juos viename lygyje su įvažiavimo asfaltbetonio danga. Prieš pėsčiųjų perėją atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ numatytas pėsčiųjų ir dviračių tako nuolydis nedidesnis nei 2%. Ties susikirtimais su važiuojamąja dalimi 30 cm atstumu įrengiami 60 cm pločio įspėjamieji paviršiai. Nežymėtos pėsčiųjų perėjos projektuojamos ir rekonstruojamos atsižvelgiant į PPOT 16 „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės“.

Esami kelio ženklai išdėstę skiriamojoje kelio/gatvės juostoje nekeičiami. Numatytas tik pėsčiųjų perėjos ženklų Nr.533 ir Nr.534 vakarinėje gatvės pusėje keitimas naujais, kadangi dėl pasikeitusios pėsčiųjų ir dviračių tako trasos šių ženklų perstatymas yra būtinas. Perstatomi kelio ženklai numatyti montuoti ant šalia esamo kelio ženklo esančios naujos kryptinio apšvietimo atramos.

Projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas trasos pradžioje, pabaigoje ir trasos pertrūkių vietose ženklinamas vertikaliuoju ženklinimu Nr.413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“.

Projekte naudojami I grupės dydžio ženklai. Ženklų pastatymo vietas žiūrėti Dangų ir eismo organizavimo brėžinyje.

Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis ir KET. Kelio ženklų atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ keliamus reikalavimus.

Projektuojamoje pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje numatoma viena poilsio aikštelė, įrengiama ruožo viduryje (Pk 2+17). Aikštelės dangos konstrukcija analogiška pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijai. Kadangi aikštelė numatoma ties taku link mokyklos, šioje vietoje projektuojama ne betoninių pilkos spalvos trinkelių, o betoninių pilkos spalvos plytelių danga. Poilsio aikštelėje numatoma pastatyti suoliuką, šiukšliadėžę ir dviračių stovus. Poilsio aikštelių parametrai parinkti taip, kad būtų užtikrinami žmonių su negalia poreikiai.

Visi projektiniai sprendiniai turi būti patogūs, saugūs ir pritaikyti žmonių su negalia eismui. Įgyvendinat projekto sprendinius būtina vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Prieš sankryžas ir pėsčiųjų perėjas turi būti įrengiami įspėjamieji ir vedimo paviršiai, taip pat ties pėsčiųjų perėjomis turi būti įrengti nužeminti kelio bortai.
Bendrai visi projektiniai sprendiniai turi užtikrinti neribotą žmonių su negalia judėjimo ir veiklos galimybę.

Kadangi esami šulinių liukai papuola į projektuoja pėsčiųjų ir dviračių taką, įrengus projektuojamą tako dangą šie liukai, bus keičiami naujais, atsižvelgiant į klasifikaciją pagal klases, skirstomas pagal montavimo vietą, numatyta įrengti plaukiojančio tipo šulinių dangčius B125 apkrovos, skirtus naudoti pėsčiųjų ir dviračių tako zonoje.

Atlikus inžinerinius geologinius tyrinėjimus nustatytas aukštas gruntinis vanduo atkarpoje nuo trasos pradžios iki Pk 3+00. Šioje atkarpoje numatyta po projektuojamu taku įrengti drenažą. Drenažas įrengiamas iš PVC gofruotų perforuotų 113 mm skersmens vamzdžių, 1,20 m gylyje, su tako nuolydžiu. Drenažo trasoje 80-90 m atstumu numatyta įrengti apžiūros šulinius PE ŠP 40, o naujai projektuojama drenažo trasa pajungiama į esamą paviršinių nuotekų surinkimo šulinį esantį sklype Nr. 4918/61:5.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pėsčiųjų ir dviračių tako Paukštininkų gatvėje Kaišiadorių mieste supaprastintas statybos projektas.

Planuojamos ūkinės veiklos adresas: Kaišiadorių m., Paukštininkų g.

Statinio naudojimo paskirtis, kategorija: susisiekimo komunikacijos: keliai (pėsčiųjų ir dviračių takai), nesudėtingasis statinys.

Projektavimo terminas: 2020m.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (Statytojas): Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, el.paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt, tel.nr.: (8 346) 20 480; (8 346) 20 441.

Projektuotojas: UAB „Sweco Lietuva“, A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas, Rimantas Undraitis

el. paštas: rimantas.undraitis@sweco.lt, tel.nr.: 8 682 27754.

Projekto vadovas: Rimantas Undraitis , tel.nr.: 8 682 27754, el.p. rimantas.undraitis@sweco.lt.

Bet kuriuo metu susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, skiltyje „Naujienos“.

2. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, Katedros g. 4, skelbimų lentoje.

3. UAB „Sweco Lietuva „, A. Strazdo gatvė 22, LT-48488 Kaunas.

Motyvuotus pastebėjimus dėl projekto prašome teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos, nuo 2020 balandžio 1 d. iki 2020 balandžio 21 d., darbo dienomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys arba UAB „Sweco Lietuva“, A. Strazdo gatvė 22, LT-48488 Kaunas. Taip pat motyvuotus pastebėjimus galima teikti: el. paštu: rimantas.undraitis@sweco.lt. arba skambinant tel.nr.: +370 37 221056, mob.tel.nr.: 8 682 27754.

VIEŠINIMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl naujojo korona viruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Reaguodama į susidariusią situaciją, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija išleido raštą „Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus“. Dokumente pažymima, kad vieši projektinių pasiūlymų svarstymai gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo ir garso transliaciją. Susirinkimų metu daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris turi būti saugomas.

Vertinant šalyje susidariusią situaciją, Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako Paukštininkų gatvėje Kaišiadorių mieste supaprastintas statybos projektas“ projektinių pasiūlymų viešas svarstymas numatomas 2020 balandžio 21 d. nuo 17.30 val. nuotoliniu būdu arba – jei ekstremali situacija šalyje iki numatytos projektinių pasiūlymų viešinimo datos bus nutraukta – Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, Kaišiadorių m.

Informacija apie projektinių pasiūlymų viešinimo organizavimą nuotoliniu būdu: projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas organizuojamas tiesioginės transliacijos būdu pasinaudojant „Microsoft Teams“ programine įranga. Nurodytu laiku, paspaudus žemiau pateiktą nuorodą galėsite prisijungti prie tiesioginės transliacijos. Klausimus užduoti tiesioginės transliacijos metu galima skambinant mob. tel.: 8 682 27754; 8 622 18762, rašant el.paštu: rimantas.undraitis@sweco.lt; iveta.staneviciute@sweco.lt arba tiesiogiai komentuojant programinėje įrangoje atsidariusiame lange, paspaudus Q&A piktogramą.

Prisijungti prie tiesioginės transliacijos galima paspaudus šią nuorodą.

Rekomenduojame – pabandyti prie sistemos prisijungti keletą dienų anksčiau. Jei prisijungti nepavyksta, ar turite papildomų klausimų dėl prisijungimo, prašome kreiptis į projekto vadovą Rimantą Undraitį aukščiau nurodytu elektroniniu paštu ar skambinti nurodyti telefonu.

Pridedami priedai:

1.Projektiniai pasiūlymai,

2.Vaizdinė informacija.