Gautas finansavimas lopšelio-darželio „Spindulys“ ugdymo priemonių atnaujinimui bei paprastojo remonto atlikimui

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra dėl iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.-CPVA-R-705-21-0006 „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“. Bendra projekto įgyvendinimo vertė 332 661,38 Eur. Šia sutartimi projektui įgyvendinti skiriama iki 235 976,16 Eur ES lėšų, Savivaldybė prie projekto įgyvendinimo biudžeto lėšomis prisidės 96 685,22 Eur, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų dalis bus 19 133,20 Eur.

„Labai svarbu pirmiausia yra sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams patekti į darželius, todėl vienas iš mūsų veiklos prioritetų buvo naujų grupių darželiuose steigimas, bet nemažiau svarbu, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas būtų kokybiškas, atitiktų šiuolaikinius poreikius, o ugdymui naudojamos erdvės būtų patrauklios ir atitiktų higienos normų reikalavimus. Todėl šis projektas yra svarbus toliau gerinant ugdymo sąlygas ir ugdymo kokybę rajono švietimo įstaigose, nes investicijos į švietimą visada atsiperka ir leidžia pasiekti gerų rezultatų“, – teigė savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Projektas orientuotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo efektyvumo didinimą Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma pagerinti ugdymo kokybę lopšelyje-darželyje, modernizuojant esamas vaikų ugdymo grupių erdves, ugdymo bei lavinimo priemones, skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą, savarankiškumą, vaikų fizinę, emocinę bei socialinę raidą skatinančiai ugdymo aplinkai, kartu užtikrinant vaikų saugumą. Dabartinė ugdymo aplinka nepilnai atitinka vaikų poreikius, trūksta vaikų kūrybiškumą skatinančių, jų emocinę, socialinę ir fizinę raidą užtikrinančių erdvių bei priemonių. Siekiant išspręsti susidariusią problemą ir patenkinti lopšelio-darželio „Spindulys“ ugdytinių poreikius numatoma įgyvendinti šias veiklas: atlikti lopšelio-darželio, esančio Maironio g. 45, Kaišiadoryse, paprastąjį remontą – planuojama suremontuoti dvi darželio grupes su laiptinėmis bei įrengti lauko edukacijų erdvę, kurią sudarys dvi zonos: fizinio aktyvumo skatinimo zona ir kūrybiškumo lavinimo bei aktyvi edukacijų zona; aprūpinti lopšelį-darželį modernia įranga bei priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

Planuojama, jog projektas bus įgyvendintas iki 2019 metų pabaigos.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto