Informacija dėl būsto šildymo kompensacijų

Nuo 2017 m. birželio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimas, kuriuo apskaičiuojamos būsto šildymo išlaidos, kai naudingas būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesnės už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų (buvo 20 procentų) skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų (102 Eur) bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio.

Būsto šildymo išlaidos kompensuojamos šildymo sezono metu. Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima/asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesius, jei kreipimosi metu ir tą laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę jas gauti. Kaišiadorių miesto seniūnijos gyventojai kreipiasi į Kaišiadorių miesto seniūniją arba į Socialinės paramos skyrių, o kitų seniūnijų gyventojai – į seniūnijas pagal gyvenamąją vietą.

Primename, kad vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. V17-16 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12.4 papunkčiu, kreipiantis dėl kieto kuro kompensacijos, būtina pateikti mokėjimo dokumentus, patvirtinančius kieto kuro įsigijimo išlaidas.

Detalesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje tel. (8346) 20465 arba seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Siekiant supaprastinti kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos, būsto šildymo bei karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) nepasiturintiems gyventojams galimybes:

– supaprastinta Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti forma (SP-4), kuri perkelta į elektroninę erdvę. Nuo 2017 m. rugpjūčio 23 d. Prašymą-paraišką galima teikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemos (SPIS) gyventojų srityje.

SP-4 forma teikiama, kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjus 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą. Prašymą-paraišką pateikusio asmens pridedamos dokumentų kopijos (skaitmeninės kopijos) laikytinos patvirtintomis;

– įdiegti mokomieji video filmai (video instrukcijos) su įgarsinimu ir titrais, kaip prisijungti prie SPIS ir užpildyti bei pateikti Prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai gauti;

– sukurtos būsto šildymo išlaidų kompensacijos ir socialinės pašalpos skaičiuoklės, kuriomis naudojantis gyventojas gali sužinoti, ar ši parama jam priklauso bei preliminarų jos dydį;

– sukurta ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html lengvai pasiekiama reklaminė juosta, kuri nukreips gyventojus į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainę.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.