Kaišiadoryse iškils moderni „Komfovent“ įmonės gamykla

Naujas gamybos paskirties pastatas projektuojamas Kaišiadorių m., Pramonės g. 10. Sklypas yra nutolęs nuo centrinės Kaišiadorių miesto dalies link vakarų. Sklypas ir yra ties miesto riba, prie geležinkelio bėgių. Pagal Kaišiadorių miesto teritorijos bendrąjį planą sklypas yra pramonės ir sandėliavimo zonoje. Pagrindinė būsimo gamybos paskirties pastato veikla – vėdinimo įrangos surinkimas.

Šiuo metu sklype pastatų nėra, yra tik keli išvažinėti keliukai ir apšvietimo stulpai. Per sklypo teritoriją einanti orinė elektros linija bus iškeliama atskiru projektu pagal AB „ESO“ išduotas iškėlimo sąlygas. Naujai statomas pastatas planuojamas sklypo centrinėje dalyje. Priešais pastatą, Pramonės g. pusėje numatoma automobilių stovėjimo aikštelė. Pastate numatoma gamybos zona, sandėliavimo patalpos bei administracinės ir buitinės dviejų aukštų patalpos. Numatoma jungtis prie inžinerinių tinklų (dujų, telekomunikacijų, vandentiekio ir buitines nuotekų), pagal išduotas prisijungimo sąlygas, kuriuos iki sklypo ribos atves Kaišiadorių miesto savivaldybė. Taip pat įrengti automobilių stovėjimo aikšteles ir krovininių vilkikų aikšteles su rampomis, privažiavimus bei apvažiavimus aplink pastatą, poilsio aikštelę, rūkyklas, priešgaisrinius rezervuarus.

Analizuojama teritorija yra Kaišiadorių miesto šiaurinėje dalyje, pramonės ir sandėliavimo zonoje. Sklypas iš pietų pusės ribojasi su geležinkeliu, iš šiaurės ir rytų pusės ribojasi su Pramonės gatve, iš vakarų su privačiais sklypais kurie jau yra už miesto ribos. Į rytų pusę nuo sklypo ribos randasi pramonės ir sandėliavimo teritorijos.

Projektuojamo objekto sklype šiuo metu nėra esamų pastatų, tik elektros laidų stulpai ir keli išvažinėti keliukai. Per sklypo teritoriją nutiesta orinė elektros linija bus iškeliama atskiru projektu pagal AB „ESO“ išduotas iškėlimo sąlygas.

Numatomi du įvažiavimai / išvažiavimai iš Pramonės gatvės. Įvažiavimai skirti ir vilkikams ir lengviesiems automobiliams. Prie įvažiavimų vilkikų ir lengvųjų automobilių srautai skirstosi. Lengvieji automobiliai ir aptarnaujantis transportas nukreipiami į stovėjimo aikštelę, o vilkikai važiuoja prie rampų namelių šiaurinėje arba pietinėje sklypo dalyje. iš sklypo išvažiuojama pro tuos pačius išvažiavimus į Pramonės g. Įvažiavimai projektuojami techninio projekto rengimo metu pagal gautas prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas.

Pagrindinės transporto priemonės, atvykstančios į teritoriją: lengvieji automobiliai – darbuotojų ir klientų, sunkusis autotransportas – gamybai reikalingų detalių ir medžiagų atvežimas ir pagamintos produkcijos išvežimas ir aptarnaujantys transportas.

Automobilių stovėjimas sprendžiamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Numatomas bendras naujai projektuojamų automobilių parkavimo vietų skaičius 249 iš kurių 12 (daugiau nei 4 proc.) pritaikytos žmonėms su negalia ir 50 vietų (20 proc.) skirta elektromobiliams įkrauti, bei numatomos perspektyvinės 8 vietos ateities elektromobiliams krauti. Projektuojami ir dviračių stovai po stogine netoli el. automobilių pakrovimo vietos.

Pastatas projektuojamas centrinėje sklypo dalyje, išlaikant norminius atstumus nuo gretimų sklypų ribų. Numatoma automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimų į sklypą danga – betoninės trinkelės. Vilkikų pravažiavimams taip pat numatomos betoninės trinkelės.

Sklypo teritorija aptveriama segmentine tvora, ties įvažiavimais numatomi vartai ir kelio užtvarai. Tvora numatoma 1,73 m. Sklypo pakraščiai apželdinami veja panaudojant tai vertikaliniam planiravimui. Želdinių tvarkymas sklypo dalyje sprendžiamas vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais. Faktinis želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas 34,7% viso žemės sklypo ploto.

Projekte numatomi naujai sodinami medžiai ir krūmai. Sklypo pietinėje pusėje numatomi priešgaisriniai rezervuarai bei siurblinė. Sklypo rytinėje dalyje, greta pagrindinio administracijos įėjimo formuojama poilsio reprezentacinė lauko zona su vietomis pavalgyti ir pailsėti bei pasportuoti. Sklype projektuojamos ir rūkymo stoginės. Konteineriai buitinėms ir technologinėms atliekoms numatomi įrengti pietinėje pastato dalyje po stogine, vidiniame kieme.

Technologinės atliekos metamos į preskonteinerius ir išvežamos perdirbti.

Numatoma galimybė privažiuoti prie pastato priešgaisriniu transportu iš visų pastato pusių.

Projektuojamas teritorijos vidaus apšvietimas nuo apšvietimo stulpų ir pastato.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Kaišiadorių m., Pramonės g. 10 (skl. kad. nr. 4918/0032:9)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gamybos paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Kamilė Baltrušaitienė  kamile@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Amalva“ įm. k. 124130658, Lentvario g. 146, LT-25132 Vilnius

kamile@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „2L Architects“ patalpose, Algirdo g. 38, Vilnius (iš anksto susitarus telefonu), iki2023-01-12, d.d. nuo 10:00 iki 16:00 val., tel. Nr. 8 695 46175,

https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/projektiniai-pasiulymai/1771

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-01-12, el. paštu: kamile@2Larchitektai.lt, tel. Nr. 8 695 46175

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2023-01-12 d. 16:30 val. nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti susirinkime prašome informuoti el. paštu kamile@2Larchitektai.lt. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZmMmVmMzktM2M2Yy00ZGZkLTliZjctZDVjNWRkYjc1MThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%22%2c%22Oid%22%3a%2253baca67-cd6f-43b5-a872-2732ea65e8d9%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga