Parama verslo plėtrai kaime

Norintys plėsti verslą kaimo vietovėse nuo spalio 2 d.  turės galimybę teikti paraiškas gauti Europos Sąjungos paramai, kuri skirta investicijoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Nacionalinė mokėjimo agentūra paraiškas priims iki lapkričio 30 d. 12 val.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ parama teikiama vystiti ne žemės ūkio veikloms, išvardintoms Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus naujose įgyvendinimo taisyklėse išvardintų 14 neremiamų veiklų. Taip pat jeigu projekte numatyta produktų gamybos, perdirbimo, apdorojimo veiklos – galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Teikti paraiškas gali fiziniai bei privatūs juridiniai asmenys atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statusą. Pareiškėjai laikomi tinkamais jeigu: fizinio asmens ataskaitiniais metais gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių, o juridinio asmens pardavimo pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių. Jeigu pareiškėjas užsiima stovyklaviečių veikla, ataskaitiniais metais pajamos iš stovyklaviečių veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 6 minimalios mėnesinės algos dydžius. Pareiškėjai negali turėti partnerių. Pareiškėjais negali būti juridinio asmens filialai ar atstovybės.

Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas (finansuojama iki 50 proc.) ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių (privaloma sukurti bent vieną darbo vietą). Vienai darbo vietai kurti skiriama iki 50 000 Eur, bet ne daugiau nei 200 000 Eur, kai kuriamos 4 ir daugiau darbo vietų. Ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų privaloma įdarbinti kaimo gyventojus.

Projekte numatyta vykdyti veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, taip pat gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje. Juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Pareiškėjas turės įsipareigoti projektą įgyvendinti per laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių.

Paskaityti pačiam daugiau: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-skirtoms-ekonomines-veiklos-kurimui-ir-pletrai-2017-m/11620?tab=1

Registruotis konsultacijoms apie paramos priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ galima el. p. kaisiadoriutvic@gmail.com ir tel. nr. 8 672 48 327, 8 346 60466. Pageidautina, kad iš anksto nurodytumėte vardą, pavardę, įmonės (jei yra) pavadinimą, tel. numerį, dabar vykdomos veiklos rūšį, norimos kurti ar plėsti su parama veiklos rūšį, veiklos vykdymo vietovę, preliminarią reikalingą paramos sumą, pageidaujamų iš paramos dengti išlaidų dydį ir pobūdį, numatomą įdarbinti darbuotojų skaičių bei kitą informaciją savo nuožiūra bei pageidaujamą konsultacijos laiką.

KTVIC vadybininkė
Rūta Ramanauskienė