Politinė krizė Kaišiadoryse: iš pareigų atleisti administracijos direktorius, jo pavaduotojas ir mero pavaduotojas

Kaišiadorių rajono savivaldybėje rugpjūčio 30 dieną vyko neeilinis tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros, jo pavaduotojo Tomo Vaicekausko bei Kaišiadorių rajono mero pavaduotojo Algimanto Janavičiaus atleidimo iš užimamų pareigų klausimai.

Neeilinis Kaišiadorių tarybos posėdis buvo sušauktas po to, kai grupė Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių 2018 metų liepos 31 dieną Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojui Algimantui Janavičiui ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariams įteikė pareiškimą dėl nepasitikėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi ir administracijos direktoriaus pavaduotoju.

Pareiškimą pasirašę Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai reiškia nepasitikėjimą Savivaldybės mero pavaduotoju Algimantu Janavičiumi, Savivaldybės administracijos direktoriumi Česlovu Neviera ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Tomu Vaicekausku, pateikdami nepasitikėjimo jais motyvus.

Pagrindiniai mero pavaduotojo Algimanto Janavičiaus nepasitikėjimo motyvai yra pateikiami šie:

 1. būdamas Savivaldybės vadovu, neskiria reikiamo dėmesio jam nustatytų veiklos sričių koordinavimui, priežiūrai, tobulinimui, plėtojimui, kontrolei;
 2. nepateisino lūkesčių, neparodė reikiamų gebėjimų kuruoti jam pavestas veiklos sritis;
 3. nesiima konkrečių veiksmų investicijų pritraukimui, naujų darbo vietų kūrimui, verslo plėtrai, emigracijos mažinimui, senų problemų šalinimui;
 4. jo skirtingas požiūris į bendruomenes, jų problemas, kelia sumaištį ir nepasitenkinimą;
 5. nesugeba sutelkti Tarybos narių bendram ir konstruktyviam darbui, palaikyti gerų darbinių santykių;
 6. kuruodamas UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ veiklą, nesiima priemonių, kad šios bendrovės ir Savivaldybės administracijos sudaryta 2018-05-09 Kaišiadorių miesto seniūnijos Lomenos upės priekrantės ir pakrantės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis būtų tinkamai vykdoma;
 7. nesiima priemonių, kad Savivaldybės administracijos nupirktos Kaišiadorių pašto pusrūsyje patalpos būtų naudojamos Savivaldybės poreikiams tenkinti;
 8. nesprendžia Savivaldybės gyventojų nusiskundimų dėl atliekų konteinerių plovimo nustatytais terminais.

Nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriumi Česlovu Neviera motyvai:

 1. nepadeda įgyvendinti idėjų dėl naujų darbo vietų sukūrimo, verslo plėtros, investicijų pritraukimo, emigracijos mažinimo, įsisenėjusių problemų šalinimo ir neprisiima asmeninės atsakomybės daugelyje Savivaldybės strateginio valdymo sričių;
 2. neįgyvendina priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų, neorganizuoja Savivaldybės bendrojo plano pakeitimo ir koregavimo supaprastinta tvarka;
 3. neįvykdytas 2017-04-27 Tarybos sprendimas „Dėl lėšų, gautų pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, paskirstymo pagal objektų sąrašą patvirtinimo“;
 4. nebuvo įsisavintos Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinės lėšos, toliau vangiai atliekami Kęstučio gatvės kelio kapitaliniai remonto darbai;
 5. panaikinus UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ įmonių valdybas, nesiekė užtikrinti minėtų bendrovių veiklos skaidrumo, nesteigdamas jose kolegialių priežiūros organų – stebėtojų tarybų;
 6. tarybos sprendimų projektai dažnai pateikiami nekompetentingai parengti, pastoviai taisomi po apsvarstymo Tarybos komitetuose, prieš Tarybos posėdį;
 7. jau dvejus metus nesiima reikiamų priemonių, kad UAB „Kaišiadorių vandenys“ pasibaigusios galioti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos būtų suderintos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ir teikiamos tvirtinti Tarybai;
 8. administracijos direktoriui taip pat tenka atsakomybė už prarastas Savivaldybės biudžeto lėšas, kai Savivaldybės yra pralaimimi teismai ir mokamos tūkstantinės sumos ieškovams bei teismų išlaidų padengimas.

Nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Tomu Vaicekausku motyvai:

 1. dėl Savivaldybės administracijos priimtų sprendimų panaikinimų, Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bio Waste Technologies“ ieškinį, iš atsakovės Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ieškovei priteisė 4830 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pateiktose vidaus audito išvaduose nurodoma, kad „komisijos narių veiksmuose buvo tarnybinio nusižengimo sudėtis ir valstybės tarnautojai turėtų atlyginti Savivaldybės administracijai priteistą žalą“. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas buvo viešųjų pirkimų konkursą organizavusios komisijos pirmininkas.
 2. netinkamai organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos veiklą švietimo, sporto ir kultūros srityse;
 3. nepatenkinamai kontroliuoja seniūnijoms priskirtų funkcijų vykdymą.

Pareiškimą pasirašė Antanas Lukoševičius, Arvydas Jurevičius, Karolis Petkevičius, Kęstas Moroza, Romualdas Urmilevičius, Gintaras Gružauskas, Šarūnas Čėsna, Kristina Baniūnienė, Kęstutis Vytautas Meilutis ir Albertas Lakštauskas.

Prieš pradedant svarstyti klausimą dėl Česlovo Nevieros atleidimo iš Kaišiadorių rajono administracijos direktoriaus pareigų Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus informavo, kad gautas sprendimo projektas buvo be nurodytų datų ir nenurodyta kam laikinai yra siūloma pavesti eiti šias pareigas. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į šios dienos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūno Mindaugo Nasevičiaus sutikimą meras pasiūlė Žaslių seniūną Mindaugą Nasevičių laikinai eiti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Posėdžio pradžioje Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus perskaitė TS-LKD bei dalies LSDP frakcijos narių pareiškimą, visa tai pavadino politiniais žaidimais, kurie neduos naudos rajono gyventojams. Valdančiosios koalicijos tarybos nariai nedalyvaus šiuose politiniuose žaidimuose ir balsavimuose dėl nepasitikėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus bei administracijos direktoriaus pavaduotojo. Meras ir toliau kvietė visus dirbti kartu bei įgyvendinti numatytus investicinius projektus, kurie atneš ilgai lauktus pokyčius rajone, siūlė koncentruotis į darbus, o mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo veiklą siūlė palikti įvertinti rinkėjams. Po šiuo pareiškimu pasirašė Vytenis Tomkus, Algimantas Janavičius, Albinas Anužis, Eugenijus Cikanavičius, Kęstutis Jakelis, Marijonas Vaicekauskas, Daiva Nasevičienė, Saulius Pilkis, Vytautas Streikauskas ir Laima Rudienė. Po šio koalicijos pareiškimo pasirašiusieji protestuodami paliko posėdžių salę.

Kadangi posėdį palikus koalicijos didžiajai daliai jame liko dauguma tarybos narių – 14, todėl vykdyti pirmininkaujančiojo pareigas buvo pasiūlyta turinčiam didžiausią patirtį – buvusiam merui Romualdui Urmilevičiui. Visi likę tarybos nariai tam pritarė vienbalsiai.

Užsitęsus klausimų ir atsakymų maratonui, kuriame buvo leista pasisakyti kiekvienam norinčiam, buvo sudaryta balsų skaičiavimo komisija, kurią sudarė Arvydas Jurevičius, Kristina Baniūninė, Marijonas Mitkus, Rita Gliaudelienė ir Marius Muižinikas. Aptarus visas procedūras ir visus supažindinus su slapto balsavimo tvarka, prasidėjo balsavimas.

Pirmiausia vyko slaptas balsavimas dėl Česlovo Nevieros atleidimo iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Pasibaigus balsavimui paaiškėjo, kad už balsavo 12 tarybos narių, prieš – 2 tarybos nariai.

Po slapto balsavimo dėl Tomo Vaicekausko atleidimo iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, 13 tarybos narių balsavo už ir 1 susilaikė.

Kone didžiausia ir ilgiausia diskusija užvirė tarp Algimanto Janavičiaus ir visų tarybos narių bei susirinkusiųjų. Tačiau taip nepadėjo išsaugoti savo pareigų. Atidarius balsadėžę buvo rasta 14 balsavimo biuletenių, kurie visi buvo galiojantys ir visi tarybos nariai balsavo už Algimanto Janavičiaus atleidimą iš Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų.

Visą neeilinį tarybos posėdį galite peržiūrėti čia:

Naujienos iš interneto