Dėl patirtų nuostolių kompensavimo įvykus ekstremaliai situacijai Kaišiadorių rajone

2022 m. birželio 23 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. V1E-994 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ buvo paskelbta ekstremalioji situacija (toliau – Situacija) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, įvykus stichiniam meteorologiniam reiškiniui „Ilgai trunkantis labai smarkus lietus“ (kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, kiekis viršijo mėnesio standartinę klimato normą).

Pažymėtina, kad 2022 m. vasario 2 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo kartu patvirtintas Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas).

Tvarkos aprašo nustatyta, jog gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, ne vėliau kaip per trejus metus nuo žalos atsiradimo gali raštu teikti prašymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikti valstybės paramą už žalą, o Vyriausybė, gavusi prašymus, per 10 darbo dienų persiunčia juos savivaldybės, kurioje gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos patyrė žalą, administracijos direktoriui, prašydama įvertinti prašymuose nurodytą žalą.

Tvarkos aprašo 3-6 punktuose numatyta, kad:

„3. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą (toliau – žala), ne vėliau kaip per trejus metus nuo žalos atsiradimo gali raštu teikti prašymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikti valstybės paramą už žalą (toliau – prašymas).

4. Vyriausybė, gavusi prašymus, per 10 darbo dienų persiunčia juos savivaldybės, kurioje gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos patyrė žalą, administracijos direktoriui, prašydama įvertinti prašymuose nurodytą žalą.

5. Prašyme nurodoma:

5.1. prašymą pateikusio gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresas arba prašymą pateikusio ūkio subjekto ar kitos įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas (užsienio juridinis asmuo papildomai nurodo valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimą);

5.2. žalos atsiradimo data, žalos dydis ir pobūdis;

5.3. aplinkybės, kuriomis padaryta žala, ir žalos atsiradimo priežastinis ryšys su ekstremaliosios situacijos poveikiu.

6. Kartu su prašymu pateikiami nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sugadintas patvirtinantys dokumentai, taip pat žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiantys dokumentai.“

Vadovaujantis nauju Tvarkos aprašu, asmenys dėl patirtos žalos turi kreiptis į  Vyriausybės kanceliariją (el. paštas LRVkanceliarija@lrv.lt; tel. +370 5 266 3711).

Daugiau informacijos, susijusios su minėto nutarimo pakeitimu rasite:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bd09dc30881a11ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=xol36mlcc