Informacija apie vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą Savivaldybės švietimo įstaigose

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba atliko maitinimo paslaugų teikimo ir organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose vidaus auditą.

Jo tikslas buvo įsitikinti ir įvertinti, ar sukurta vidaus kontrolės sistema užtikrina, kad įstaigos maitinimo paslaugoms skirtas lėšas naudoja taupiai ir racionaliai, ar maitinimo paslaugos teikiamos ir organizuojamos vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą ir maisto tvarkymą, reikalavimais. Audito metu buvo nustatyta įvairaus pobūdžio pažeidimų švietimo įstaigose vykdant viešuosius pirkimus ir organizuojant maitinimą. Už maitinimo organizavimą atsako įstaigos vadovas, todėl įstaigų vadovams nurodyta pateikti trūkumų šalinimo planus ir pašalinti nustatytus trūkumus. Be to, viena iš atlikto audito rekomendacijų buvo Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“, Stasiūnų mokyklos-darželio „Nykštukas“ ir Gudienos mokyklos-darželis „Rugelis“ direktoriams, organizuojant mokamą mokinių maitinimą (t.y. tik priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradinio ugdymo ilgąsias klases lankantiems mokiniams), vadovautis Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-01-27 įsakymu Nr. V30E-6  ir taikyti 40 % dydžio antkainį patiekalų gamybos išlaidoms (t.y. virėjų darbo užmokesčiui) kompensuoti. Taip pat rekomenduota atnaujinti maisto gamybos įrangą ir virtuvėse įvesti atskirą komunalinių paslaugų (elektros, dujų, vandens tiekimas) apskaitą.

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose, nenumato tvarkų ar metodikų, taikytinų šių įstaigų teikiamų atlygintinų maitinimo paslaugų kainos nustatymui. Savivaldybės taryba 2011-12-22 sprendimu Nr. V17-419 buvo nustačiusi, kad savivaldybės švietimo įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto, valgyklose gamybos išlaidoms kompensuoti taikomas 40 procentų dydžio antkainis nuo produktų įsigijimo kainos, išskyrus patiekalus, skirtus nemokamam mokinių maitinimui. Šio Savivaldybės tarybos sprendimo nevykdė (patiekalus vaikams ir mokiniams parduodavo tik už sunaudotų produktų kainą) visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 3 iš 8 bendrojo ugdymo mokyklų. Šis Tarybos sprendimas šiuo metu paskelbtas negaliojančiu ir gamybos išlaidų kompensavimo dydis yra reglamentuotas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-01-27 įsakymu Nr. V30E-6, kuriame nustatyta, kad 40 % dydžio antkainis patiekalų gamybos išlaidoms kompensuoti, išskyrus nemokamą maitinimą, nuo faktiškai panaudotų lėšų produktams įsigyti, taikomas tik bendrojo ugdymo, o ne visose savivaldybės švietimo mokyklose (netaikomas ikimokyklinio ugdymo įstaigose). Pažymime, kad nei ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nei bendrojo ugdymo įstaigose maitinimo organizavimo tvarka ir reglamentavimas pastaraisiais metais nesikeitė. Šiuo metu mokamo maitinimo paslaugomis naudojasi vidutiniškai apie 16–18 % bendrojo ugdymo mokyklas lankančių vaikų.

Nemokamas maitinimas yra organizuojamas visose 14 rajono bendrojo ugdymo mokyklų. Jį kiekvienais metais  gauna vidutiniškai 25 % bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokinių.

Šiuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikia 7 ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 14 bendrojo ugdymo įstaigų. Visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 8 bendrojo ugdymo įstaigos pačios organizuoja vaikų maitinimą ir vykdo maitinimo paslaugų teikimo veiklą. Šešiose bendrojo lavinimo mokyklose maitinimo organizavimo ir mokinių nemokamo maitinimo paslaugas teikia įmonės, laimėjusius maitinimo paslaugų viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie maitinimo organizavimą savivaldybės švietimo įstaigose galite rasti čia.

Kaišiadorių rajono savivaldybės inf.