Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pritarė nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimui

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje pritarė sprendimui dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir atsižvelgiant į susiklosčiusią nepalankią situaciją Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  nusprendė:

1. Suteikti mokesčių lengvatas:

1.1. nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėjimo nekilnojamojo turto ir žemės savininkams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino režimo laikotarpio pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį, už Kaišiadorių  rajono savivaldybėje esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, kuriuose yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos technikos priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus prekiaujančių maisto prekėmis, veikla;

1.2. žemės nuomos mokesčio valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino režimo laikotarpio pabaigos, įskaitant karantino režimo laikotarpio galiojimo pabaigos mėnesį, už valstybinės žemės, kurioje yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos, išskyrus kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos technikos priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus prekiaujančių maisto prekėmis, nuomą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. mokesčio lengvatos dydis (procentais) yra lygus mokestinio laikotarpio, kurio metu nebuvo vykdomos šio sprendimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose numatytos veiklos, mokesčio dydžiui (procentais);

2.2. tais atvejais, kai nuomojamame valstybinės žemės sklype, apmokestinamame privačios nuosavybės teise valdomame nekilnojamajame turte  ir apmokestinamame žemės sklype vykdomos ir kitos, negu šio sprendimo 1 punkte nurodytos, veiklos, šio sprendimo 1 punkte numatytos mokesčių lengvatos  bus taikomos proporcingai tik toms nuomojamo žemės sklypo dalims, apmokestinamo privačios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir apmokestinamo nuomojamo žemės sklypo dalims, kuriose vykdomos šio sprendimo 1 punkte numatytos veiklos;

2.3. šio sprendimo 1 punkte nustatyta lengvata mokesčio mokėtojui nebus teikiama, jei jam karantino režimo laikotarpiu nuomojamų patalpų nuomininkas (subnuomininkas) sumokės nekilnojamojo turto mokestį, kurio mokėjimo prievolė nustatyta patalpų nuomos (subnuomos) sutartyje.

3. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, žemės mokesčių, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos mokėtojams, numatytiems šio sprendimo 1 punkte ir 2.1 papunktyje, bus svarstomos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimai bus priimami, pasibaigus karantino režimo laikotarpiui, šia tvarka:

3.1. nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojai pateikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai  prašymus pagal šio sprendimo 1 priedą;

3.2. žemės mokesčių mokėtojai, valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai) pateikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai prašymus pagal šio sprendimo 2 priedą;

3.3. prašymai pateikiami per du  mėnesius  po karantino režimo laikotarpio pabaigos;

3.4. prašymus nagrinėja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri rengia ir teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektus dėl visiško, dalies atleidimo  ar neatleidimo nuo mokesčių.

4. Įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių:

4.1. apie Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl atleidimo nuo mokesčių per 5 darbo dienas informuoti Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją;

4.2. kontroliuoti šio sprendimo vykdymą.