Informacinis pranešimas apie rengiamą Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimą

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. V17-88 „Dėl Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo‘‘, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1E-2188 „Dėl Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa rengiamas Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimas (toliau – Bendrasis planas).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Rumšiškių miestelis ir aplinkinės teritorijos  (plotas apie 1253 ha).

Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys,  tel.  8 346 20450, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: adm@atamis.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  a.kaziene@atamis.lt.

Planavimo tikslai:

  1. Sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai; kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
  2. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
  3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
  4. Numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
  5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
  6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
  7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
  8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengiama Bendrojo plano keitimo teritorijos vystymo koncepcija. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Bendrojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Kaišiadorių savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaisiadorys.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-49-23-118). Informacija teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja Asta Stalaučinskienė, tel. +370 602 30478, el. paštas: asta.stalaucinskiene@kaisiadorys.lt ir vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. +37 647 07969, el. paštas: sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Katedros a. 4, LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-49-23-118).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Informacija apie supažindinimą su Bendrojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimu bus paskelbta papildomai.