Nuo Liepos 1d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pakeitė atliekų surinkimo ir tvarkymo įmokų dydžius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-840 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamų priemonių teikiant dotacijas pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių) įsigijimui savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. birželio 11 d. raštą Nr. 525 „Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų paslaugų įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžius:

1.1. už 1 m³ (1000 litrų ) atliekų išvežimą – 10,75 euro be PVM;

1.2. už 0,24 m³ (240 litrų) talpos konteinerio turinio vienkartinį išvežimą – 2,58 euro be PVM;

1.3. už 0,12 m³ (120 litrų) talpos konteinerio turinio vienkartinį išvežimą – 1,29 euro be PVM;

1.4. už bendrojo naudojimo konteinerių, skirtų daugiabučiam namui, turinio išvežimą – 1,09 euro be PVM vienam gyventojui per mėnesį;

1.5. už žaliųjų atliekų priėmimą ir apdorojimą nuotekų dumblo kompostavimo aikštelėje (Vytauto Didžiojo g. 130, Kaišiadorių miestas):

1.5.1. fiziniams asmenims ir daugiabučių namų bendrijoms – nemokamai;

1.5.2. juridiniams asmenims: už vieną kubinį metrą žolės ir lapų atliekų – 3,43 euro be PVM; už vieną erdmetrį šakų ir medienos atliekų – 10,98 euro be PVM.

2. Nustatyti, kad pakuočių atliekų surinkimo ir jų tolesnio tvarkymo kaštai negali būti įtraukti į gyventojų mokamą įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą.

3. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. V17-392 „Dėl savivaldybės įmonės ,,Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų paslaugų įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio nustatymo“.

4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.